(English version Animals in the Game-Preserve - information in English)

Obora Hvězda je obklopena hustou městskou zástavbou, to zhoršuje a znesnadňuje migraci většiny živočichů. Negativně zde působí i nepříznivé vlivy velké frekvence návštěvníků a především pobíhajících psů, v okrajových částech se vyskytují i kočky domácí. Obora je přesto domovem řady živočichů počínaje bezobratlými a obojživelníky přes ptáky po savce. Ti zde nacházejí různé druhy biotopů počínaje prostředím vodních nádrží přes mokřadní biotopy a vlhkou louku, spíše suchou horní, zalesněnou plošinu po svahy k severu a vlhké údolí potoka. Převládají zde listnaté dřeviny s převahou dubu a buku, z jehličnanů je tu smrk, borovice lesní, geograficky nepůvodní borovice černá. 

Význačné druhy bezobratlých živočichů zde se vyskytujících jsou plž Perpolita petronella; ze střevlíkovitých krajník hnědý Amara brunnea; Eutheia scydmaenoides orientalis (Scydmaenidae); nosatci Otiorhynchus porcatus, Barypeithes mollicomus, Acalles echinatus; motýli Lasiommata maera, Dichonia aprilina, Fabiola pokorni.

Z plazů zde najdeme užovku obojkovou (Natrix natrix) ve spodní části obory.

Obojživelníci se zde vyskytují ve třech druzích, nejpočetnějším druhem je tu skokan hnědý (Rana temporaria). Patří zde mezi poměrně hojné druhy. Pokud je dostatečně teplé počasí, páří se tento druh již v první polovině března, pokud je počasí chladnější, posunuje se tato doba až ke konci měsíce. Pro kladení vajíček vyžaduje vodní plochu, která by měla dostatek vody po celou dobu vývoje. Nyní se podmínky pro vývoj druhu díky obnovenému rybníku zlepšily, na dosavadních plochách v mokřadu i v rybníčku u ohradní zdi totiž voda občas zmizela ještě před dokončením vývoje. Tak často řada ještě nemetamorfovaných jedinců nedostatkem vody zahynula.

Dalším druhem je ropucha zelená (Bufo viridis), druh, který se zde vyskytuje zřídka v některých okrajových částech, nerozmnožuje se zde však.

Vzácným druhem vyskytujícím sev oboře je čolek obecný (Triturus vulgaris). Ten se zde, i když omezeně, rozmnožuje, jeho vývojový cyklus oproti žábám je však delší (i přes rok), proto je i více citlivý na období, kdy dochází k vyschnutí vodních ploch. Je to druh, který v České republice patří k silně ohroženým.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) se vzácně vyskytuje na severní straně území, tedy v místech, která jsou méně navštěvovaná. Samec ještěrky obecné je krásně dozelena vybarvený, samice je menší,  nenápadné hnědavé barvy. Jde také o silně ohrožený druh.

Podstatně větší zastoupení mají v oboře ptáci. Pro jejich existenci v oboře Hvězda jsou lepší podmínky než kdekoliv v okolí, proto tu nacházíme řadu druhů, většina zde i hnízdí. Ptáci zde nacházejí dobré podmínky pro hnízdění ve skupinách keřů a na stromech, podstatně horší podmínky mají druhy, které hnízdí na zemi, takže těchto druhů zde mnoho není, anebo jsou v malých počtech. Je to dáno především množstvím pobíhajících psů, ti slídí po ptačích hnízdech i dosud nelétajících ptáčatech.

Také savci se v oboře vyskytují, počet druhů je však omezený. Dávno jsou pryč doby, kdy se oborou proháněli daňci, jeleni a divoká prasata. Pamětníci udávají v oboře jeden zatoulaný kus srnčího začátkem 80. let 20. stol. Dnes v oboře nenajdeme ani zajíce, ten tu býval ještě koncem 90. let 20. stol. Ojediněle se ještě vyskytuje králík divoký (Oryctolagus cuniculus), ten se pohybuje po celém území obory. V celé oboře se také vyskytuje veverka obecná (Sciurus vulgaris), druh, který je u veřejnosti velmi oblíben a je také často přikrmován. Nepřítelem veverky je kuna skalní (Martes foina), ta často veverky pronásleduje. Je to druh, který se vyskytuje i v zeleni okolo obory. Spíše skrytě žijí další druhy jako je potkan (Rattus norvegicus), druh šířící se sem z městské zástavby, je to všežravý živočich, pozorován byl okolo Litovického potoka. Hryzec  vodní  (Arvicola terestris) je druh, který vyhledává mokřadní biotopy. Nachází se zde v okolí potoka. Nalezen zde byl i rejsek obecný (Sorex araneus), hmyzožravý druh běžně se zde vyskytující. Pozorováni byli rovněž ježci (Erinaceus sp.), ti jsou stejně jako rejsek hmyzožravci. Hmyzožravcem je i krtek obecný (Talpa europaea), krtčí hromádky nacházíme jak na louce, tak i v okrajích lesních porostů okolo alejí. V lese obory a okolních zahradách můžeme najít (i když jsou to převážně noční zvířata) plcha velkého (Glis glis), plšíka lískového (Muscardius avellanarius) a několik druhů netopýrů, např. netopýra rezavého nebo netopýra černého. Netopýři zde nalézají  jak letní úkryty v dutinách stromů, tak i zimní úkryty ve štolách.

V oboře Hvězda je i jedna z evropsky významných lokalit  č. CZ 0113001, obecně je tento systém znám pod označením NATURA 2000. Území bylo navrženo k tomuto druhu ochrany z důvodu výskytu chráněného a ohroženého druhu mlže vrkoče útlého (Vertigo angustior).

Výskyt tohoto druhu je vázán na mokřad v nivě Litovického potoka a potůčku od Světličky. V minulosti zde býval rybník, ten byl vedle vody ze Světličky napájen i vodou od mlýna, který byl za zdí obory. Plocha je dodnes mokřadem, který vyžaduje specifický a citlivý způsob obhospodařování s občasným sekáním jen některých částí mokřadu. Na mokřad je vázána řada druhů živočichů (vč. ptáků), kteří na větší ploše mokřadu nachází i potřebný klid k životu i ke hnízdění. Tak, jak bude odrůstat olšina, budou zde prováděny v olšovém porostu probírky.


Naučná stezka "Oborou Hvězda":

 1. Historie obory
 2. Staré dubové porosty
 3. Hvězda a okolí
 4. Ptáci v oboře
 5. Letohrádek
 6. Osobnosti v historii Hvězdy
 7. Natura 2000 a mokřad
 8. Bučina pod letohrádkem
 9. Voda v oboře
 10. Geologie obory Hvězda
 11. Bitva na Bílé hoře
 12. Obora Hvězda a myslivost
 13. Živočichové v oboře
 14. Obnova Lesa