V listopadu a prosinci 2020 jsme započali krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto úpravy spočívají zejména v rozčlenění velkých lánů na několik menších vytvářením mezí a výsadbou stromořadí. Vysazeny byly staré odrůdy různých ovocných stromů (hrušně, jabloně, třešně) i neovocné stromy (lípy a duby). Pod stromy jsou založeny zatravněné kvetoucí pásy, které podpoří druhovou pestrost živočichů a rostlin.

Zakládaní nových mezí, remízků a výsadba stromů v polích přispívají ke zlepšení vlastností půdy, která lepé zadržuje vodu a není tolik ohrožena erozí. Nová stromořadí navíc doplní krajinný ráz a umožní v budoucnu obyvatelům Prahy příjemné procházky ve stínu stromů, možnost rekreace a také sběru ovoce, které se bude v průběhu celého roku střídat. 

Hlavní město Praha vlastní cca 400 hektarů zemědělské půdy. Všechna tato pole rozdělují aleje převážně ovocných stromů, či travnaté pásy na plochy o velikosti cca 5 hektarů. Na těchto polích smí hospodařit soukromí zemědělci bez použití chemických postřiků a průmyslových hnojiv.

Pole a louky rozdělené alejemi ovocných stromů se nachází v Jinonicích, Křeslicích, Dubči, Dolních Počernicích, Horních Počernicích, Vinoři, Letňanech, Vysočanech, Radlicích a Šeberově. Další výsadby připravujeme v Kunraticích, Šeberově, Nedvězí u Říčan, Horních Počernicích, Běchovicích, Kralovicích, Kyjích, Sedlci, Suchdole a Velké Chuchli.