Polem nepolem, lesem nelesem...

V posledních letech se „roztrhl pytel“ se všemožnými i nemožnými samohybnými „udělátory“, jen aby člověk nemusel udělat v přírodě (nebo ve městě) ani krok navíc. Za motorové vozidlo je považován automobil, motocykl, motorové čtyřkolky a podobně. Jen výjimečně a jen na některých místech je regulován vjezd a pohyb na jiných zařízeních, která nepotřebují lidskou sílu – například elektrokoloběžky nebo vozítka typu Segway. Regulace vztažené na motorová vozidla se obvykle netýkají elektrokol.

Do lesa i lesoparku však jen pěšky. A na kole jen po vyhrazených cestách. Důvody jsou jasné - tím hlavním je ohleduplnost vůči zvířatům. I tak jim nezbývá moc prostoru pro život, od lidí je tedy hodně sobecké rušit je hlukem a zápachem motorů, ale i vlastní přítomností v místech, kde žijí. A vozidla navíc jednoznačně škodí i rostlinám a půdě. Vjezd a stání (takže i oblíbené houbařské parkování „na kraji lesa“) je samozřejmě také zakázané. Lesoparky a příměstské lesy mají zpravidla vyhrazená parkoviště a odstavné plochy, pohyb v nich pak určují návštěvní řády. Výjimku pro vjezd do lesa mají samozřejmě vozidla lesních správců, policie, armády, záchranářů a dalších, kteří mají výjimku od lesní správy. Ta se může týkat majitelů nemovitostí, výzkumníků, najímaných pracovníků, kontrolních orgánů, myslivců apod. Výjimka je vždy vázaná na konkrétní činnost a zpravidla i místo - může se týkat např. pouze příjezdu k chatě po konkrétní cestě. Pokuta za porušení nařízení je do výše 5 000 Kč. V případě, že zaparkujete nešikovně a omezíte nebo zabráníte silničnímu provozu, nebo se vaše auto stane stojícím účastníkem dopravní nehody, tak můžete čekat ještě zájem policie.

V případě chráněných území je zakázán vjezd mimo vymezené komunikace a parkování mimo vyhrazená místa. To se netýká zastavěného území obcí. Výjimky jsou stejné jako v případě „běžných“ lesů a navíc je mají služební vozidla příslušných správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Pro pohyb mimo les jsou pravidla o něco volnější. V zásadě platí, že pokud zde je alespoň účelová komunikace a není u ní značka zákazu vjezdu nebo zákazu vjezdu motorových vozidel, tak je vjezd povolen. Mimo komunikace vstupuje do hry ochrana práv majitele pozemku. Lze říct, že louka nebo pole jsou vjezdem vozidel vždy poškozené (zničení porostů, utužení půdy, eroze atd.) a vjezd je tím pádem obecně zakázán.


Související právní úprava, pokuty a sankce, další informace:

Motory nesmí do lesa ani do parku!

Motorová vozidla s výjimkou elektrokol do lesů a parků nesmí. Významně by totiž poškodila rostliny a půdu, rušila divoká zvířata i lidské návštěvníky. Existují samozřejmě zákonné výjimky pro lesní správce, policii atd., výjimku však mohou obdržet pro konkrétní účel, čas a místo i jiná vozidla. I v našich zemích oblíbené „houbařské“ parkování na kraji lesa je zakázané. Do lesa samozřejmě nesmí ani elektroauta. Zákazy i výjimky z nich řeší zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny:

  • § 20 zákona 289/1995 Sb., o lesích
    Výslovně zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lese (až na výjimky ze zákona nebo udělené lesní správou). Ustanovení kontroluje lesní stráž, pokuta zde může být až do výše 5 000 Kč.
  • § 16 a 26 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    určují základní ochranné podmínky všech národních parků a zvláště chráněných krajinných oblastí a výslovně zakazují vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace, zastavěná území obcí a místa vyhrazená příslušnou správou. Netýká se to výjimek ze zákona (policie, záchranáři, armáda, služební vozidla příslušné správy apod.) a vozidel, pro něž byla udělena správou výjimka. Ustanovení kontroluje stráž přírody, pokuta může být udělena až do výše 10 000 Kč.