Že odpadky do lesa nepatří, to ví každý. Kolik z nás si to ale opravdu uvědomuje?“

Mladší „odhazovače“ odpadků v lese by měli poučit rodiče, starší by se nad sebou měli opravdu vážně zamyslet. Naneštěstí se tak ale moc neděje. Stále tedy platí, že kam přišel člověk, tam přinesl odpad. Utrmácen pobytem v přírodě ho asi nedokáže odnést z vycházky zpět.

Málokdy je však někdo přistižen při činu, zpravidla jsou vidět často pouze výsledky. Odhazování odpadků nepřímo zakazuje zákon o odpadech. Každý má podle něj povinnost jednak předcházet vzniku odpadů, a jednak ty vzniklé odstraňovat tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Lesní zákon se s tím nemaže a výslovně zakazuje znečišťování lesa odpadky i odpady (pod pokutou až 15 000 Kč). Mimo les to zakazují vyhlášky jednotlivých obcí (určitě nenajdete jedinou, která by vyhazování odpadků tolerovala). 

Kromě všeobecné ostudy můžete za podobné činnosti čekat pokutu. Její výše je zhruba úměrná velikosti odpadkové hromady. Za černou skládku to mohou být desítky tisíc korun. Platí to i v případě „ukládání odpadů“ vedle popelnice. Argument, že už byla plná, přitom neobstojí. Všechny obce mají pro své občany buď sběrný dvůr, nebo minimálně dvakrát ročně mobilní svoz odpadů. A samozřejmě nějaký typ sběru a svozu tříděného a směsného komunálního odpadu.

Nelegálním nakládáním odpady (a tedy z pohledu zákona černou skládkou) je i vyspravování cest stavební sutí, vyvážení posečené trávy „někam pod keře“ či krmení potoka nahnilými jablky. Ve srovnání s kompletní sadou starých pneumatik na kraji lesa je to sice v zásadě neškodné, ale viník je snáze vypátratelný.

Pokud však rádi pomáháte přírodě sbíráním odpadků v lese a jeho okolí, rádi vás uvítáme v celostátní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ideální je vytřídit nalezené „poklady“ podle materiálu a uložit je do nejbližších kontejnerů. Pokud jsou nálezy hodně špinavé, tak je pokud možno očistěte, to se týká zejména plastů. Špinavé plasty jinak recyklaci spíše zkomplikují. U skla nebo plechovek je to menší problém, při tavení trocha jehličí prostě shoří. Pozor na nádoby s olejem nebo chemikáliemi, ty patří do nebezpečného odpadu, a tedy do sběrného dvora.

Když narazíte na černou skládku, oznamte to obci. Toto nadělení musí řešit právě ta obec, v jejímž katastru se skládka vyskytla. Nejjednodušší je to přes webové stránky nebo aplikaci Zmapujto.cz, která slouží k hlášení podobných objevů.


Související právní úprava, pokuty a sankce, další informace:

Odpadky a odpady do lesa nepatří!

Pouze lenost a zbabělost nutí člověka odhazovat odpadky do přírody. K prvnímu odpadku už se pak mnohem lehčeji přidá další, až postupně vznikne celá skládka. Člověk se dnes nemůže chovat tak, jako v dávné době. Sklo a plasty se totiž rozpadnou až po stovkách let, anebo nikdy. A stále jich přibývá. Odhozený odpad přitom nejen hyzdí krajinu, ale může i přímo škodit. Například uvolněné zbytky látek z plastů do půdy mohou znehodnotit kvalitu povrchových i podzemních vod. Leckteré odpadky se také mohou stát smrtící pastí pro zvířata. Nádoby bývají pohřebištěm stovek drobných živočichů. Provázky či pletiva umí zaškrtit nohy ptáků či ježků tak, že to nepřežijí. Velkým problémem pro vše živé, včetně člověka, jsou právě uvolňující se mikročástice z plastů.

Přitom se nedá říci, že by odhozené odpadky byly nepotřebné. Mohou být naopak cennou surovinou. Z tohoto důvodu je odpadové hospodářství ekonomicky velmi silným odvětvím a zákony, které se odpadů a odpadků týkají, jsou velmi propracované. S nimi i sankce za neoprávněné uložení odpadů na nesprávné místo, například do lesů.

 • Zákon 185/2001 Sb., o odpadech definuje odpad, stanovuje povinnosti jednotlivců, obcí firem atd. Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se zbavit, a to bez ohledu na to, zda jde o papírek od bonbónu, nebo vrak auta. Za ukládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí pokuta až 50 000 Kč.
   
 • Vyhláška o systému sběru, odvozu a nakládání s odpadem příslušné obce určuje, kam je možné odpad odkládat, kdo a za jakých okolností se může do systému zapojit, jak probíhá svoz, druhy odpadů, které se sbírají odděleně atd.

  Obvykle je systém sběru odpadů (tedy sběrné dvory, nádoby na tříděný a zbytkový odpad, případně další zařízení) určeno pouze pro občany (ev. živnostníky) z dané obce. Pokud ale do kontejneru vyhodíte odpadky sebrané v lese, tak vám to určitě nikdo vyčítat nebude.

Odpadů a nakládání s nimi se týká celá řada dalších předpisů (zákon o obalech, vyhlášky upravující zpětný odběr, podrobnosti o nakládání s určitými druhy odpadů atd.), ale z pohledu „vyhazování odpadků v lese“ jsou okrajové.

 • § 3 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2008
  „Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství...“  a dále „při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.“ Aneb, kdo znečistí park či les, musí ho vyčistit, tedy odpadky sebrat a odnést.
   
 • § 20 zákona 289/1995 Sb. zákon o lesích výslovně zakazuje „znečišťovat les odpady a odpadky“. Hrozí za to pokuta až 15 000 Kč. Kontroluje to lesní stráž.