Na podzim roku 2007 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP) v rámci obnov uličních stromořadí I. kategorie zrealizována úvodní etapa pilotního projektu výsadeb podrostového společenstva trvalek a cibulovin v uličních stromořadích městského centra. K realizaci tohoto pilotního projektu přistoupil OOP MHMP na základě kladných zkušeností z jiných měst Evropy, kde se již delší dobu tento typ nízkoúdržbových trvalkových záhonů úspěšně využívá.

Cílem projektu je prosadit ozelenění ulic i v místech, kde není v současné době možné z objektivních příčin vysazovat stromy (např. vzhledem k přítomnosti poduličních sítí) a kde nižší frekvence provozu chodců dovoluje umístění souvislých nepochozích ohražených pásů zeleně. V neposlední řadě pak je cílem projektu prezentace a případný další rozvoj možnosti využití této moderní technologie výsadeb nenáročných na údržbu a umožňujících tvarovou i barevnou proměnlivost podsadeb v průběhu celé vegetační sezóny. V kontextu podmínek městského prostředí s množstvím stávajících nevyužitých zpevněných ploch, nevzhledných rumišť, případně strnulých monokulturních ploch půdopokryvných keřů nebo neudržovaných trávnatých pásů je přínos nových trvalkových společenstev nesporný. Díky nízkým finančním nákladům na založení a především udržovací péči o trvalkové výsadby je možné v centrech našich měst pečovat o více ploch s květinami, než je tomu doposud.

Součástí projektu je i možnost seznámení široké laické veřejnosti s těmito novými ekologickými přístupy ozelenění městských ulic přírodě blízkými společenstvy trvalek a cibulovin – a to prostřednictvím infopanelů přímo v místě realizace, nebo podrobněji na webových stránkách města.

 

Pro vlastní realizaci byly zvoleny dvě lokality – část ulice Jičínská (v úseku mezi Korunní a Slezskou) a část Hořejšího nábřeží (v úseku mezi Vltavskou a Na Valentince, podrobné informace). Jedná se o méně frekventované úseky komunikací, kde se nenacházejí vchody do domů, ani zde  není žádný pohyb vozidel zásobování. 

Realizace vznikly díky spolupráci OOP MHMP, fakulty zahradní a krajinné architektury MZLU v Lednici na Moravě (ing. Hlůžová), zapálenému přístupu projektantů z architektonického ateliéru A05 (Ing. Steiner, Ing. Vlnasová, Ing. Malíková) a cenným praktickým postřehům ing. Ryšavé z MÚ Trutnov. Rostlinný materiál v netradičním a málo běžném sortimentu byl pro výsadby dodán od firem Ing. Renata Pešičková - PERENY (dodávka sortimentu trvalek) a Jošt Import (dodávka sortimentu cibulovin).

Doufáme, že tento netradiční a pokrokový typ úpravy uliční zeleně bude občany Prahy přijat kladně a že budou vůči novým výsadbám dostatečně ohleduplní. Budou-li ze strany veřejnosti dodržována základní pravidla – tj. dodržování zákazu vstupu psů za plůtky do prostoru výsadeb, dodržování zákazu odhazování odpadků a v neposlední řadě i nezcizování výsadeb a dodržování zákazu trhání kvetoucích rostlin – bude výsledný efekt kvetoucích záhonů v městských ulicích jedinečný.
Rádi bychom na závěr touto cestou vyjádřili svůj dík všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na celém projektu od fáze přípravy až po vlastní realizaci  a vycházeli nám maximálně vstříc.

Za OOP MHMP Ing. Alice Dědečková a Mgr. Magdaléna Jelínková