Projekt byl zadán na základě kladného stanoviska Institutu plánování a rozvoje a byl (včetně druhového složení) byl taktéž projednán a odsouhlasen MČ Praha 10.

Vlastním projektovým pracím předcházel podrobný dendrologický průzkum zhodnocující zdravotní stav všech stromů v aleji, z tohoto průzkumu pak následně vyplynulo že, značná část jedinců je ve velmi špatném zdravotním stavu. Tento stav je zapříčiněn jak věkem jedinců (v našich podmínkách jsou sakury spíše středněvěkými, nikoli dlouhověkými dřevinami) a dále pak stresovým prostředím uličního stromořadí (jedná se o širší soubor vlivů zahrnující např. dopravu, solení, zhutněný prokořenitelný prostor atd.), část jedinců je napadena dřevokaznými houbami (Laetiporus sulphureus). Na základě těchto zjištění pak byly stromy navržené ke kácení odsouhlaseny orgánem ochrany přírody na Praze 10.

Jedinci, které lze na místě zachovat, budou následně ošetřeni odbornými arboristickými zásahy. U jedinců,  kteří jsou pokáceni, nejde o léčitelnou nemoc, ale o nenávratný rozpad způsobený jejich rychlejším stárnutím ve stresovém prostředí městské ulice.

Stromořadí se nachází na rušné ulici v Praze, nikoliv v krajině, proto je nutné k obnově stromořadí přistupovat dle místních reálných podmínek. Správce je ze zákona povinen zajistit provozní bezpečnost stromořadí a jeho průběžnou obnovu.

Projekt Obnovy stromořadí v ulici V Olšinách zahrnuje:

1/ podrobný dendrologický průzkum 134 stromů ve stromořadí.

  • 7ks Prunus avium
  • 31ks Prunus avium „Plena“
  • 96 Prunus serrulata „Kanzan“

2/ návrh cílového stavu stromořadí a návrh cílového taxonu ve stromořadí

3/ návrh první etapy obnovy stromořadí s ohledem na stávající stav stromořadí včetně následné 5 leté péče o nové výsadby

Jedná se o podrobnou prováděcí dokumentaci, která vznikla na základě vyhodnocení stavu stromů v celém stromořadí V Olšinách v rámci dendrologického průzkumu. Návrh obnovy stromořadí obsahuje kácení jedinců, kteří jsou ve špatném zdravotním a následně návrh nových výsadeb a následnou pětiletou péči zajišťující zdárný vývoj nových výsadeb.

Správce stromořadí je povinen zajistit provozní bezpečnost stromořadí a je povinen zachovávat stromořadí i pro další generace, tudíž musí být stromy ve stromořadí obnovovány dle aktuálního stavu stromů.

Neprovádí se celková obnova stromořadí, tzn. vykácení celého stromořadí - jednorázová obnova, provádí se etapizovaná obnova stromořadí odpovídající aktuálnímu stavu stromořadí.  Etapizovaná obnova i přes vykácení části jedinců zajistí díky dosadbám kontinuální přetrvání celé aleje, v žádném případě nejde o likvidaci všech jedinců. Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že správce musí k aleji přistupovat s řádnou péčí, jejichž součástí je i obnova dožívajících stromů a výsadba nových jedinců.

Projekt pro oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) zpracovával Ing. Josef Souček, krajinářský architekt a uznávaný dendrolog.

V rámci Prahy lze považovat za velký úspěch, že se podařilo najít dalších 20 nových míst pro stromy ve stromořadí V Olšinách vzhledem k tomu, že pražské ulice jsou doslova protkány sítěmi technické infrastruktury. Díky zpřísněným ochranným pásmům sítí existují dnes velké problémy s obnovami stávajících stromořadí.

V rámci obnovy stromořadí se pokácí 53 stromů ze 134 stromů. Za 53 stromů bude vysazeno 73 stromů. 73 nových stromů (Prunus serrulata „Kanzan“) je maximem, které je možné v ulici za současného stavu lokalizace mnoha sítí technické infrastruktury i vzhledem k nárokům stromů ve stromořadí (spon, zastínění apod.), vysadit.

Pozn.: Jedná se o úsek od Starostrašnické až po ulici Úvalskou (úsek stromořadí po pravé straně ulice) - viz orientační mapka.


Investor a zadavatel projektové dokumentace: oddělení péče o zeleň OCP MHMP
Projektant: Ing. Josef Souček
Generální dodavatel: Lesy hl. m Prahy