Plánovaná obnova stromořadí v Ječné

Ulice Ječná je součástí významné městské osy, která propojuje nábřeží Vltavy s pražskou magistrálou. Samotná ulice Ječná tvoří propojení mezi krajinářským parkem na Karlově náměstí a náměstím a stanicí metra I. P. Pavlova. Ulice je zatížená provozem automobilů a tramvají. Neopomenutelný je i pohyb pěších.

Ulici Ječnou tvoří oboustranné stromořadí, ve kterém roste 90 stromů (akátů). Původní vzrostlé staré akáty ve stromořadí jsou na sklonku života a z důvodu nízké stability musí být odstraněny. Ve špatném stavu se nachází i většina dosadeb akátů z roku 2004, kterým se v extrémních podmínkách v centru města nedaří dožít vyššího věku.

Vzhledem k výše uvedenému stavu stromořadí připravil OCP MHMP v roce 2016 projekt obnovy stromořadí, autorkou projektové dokumentace je Ing. Alena Burešová (JENA). Záměrem projektu bylo v rámci dvou etap obnovit 50 ks stromů ve špatném zdravotním stavu z celkových 90 stromů.

V ulici Ječná bylo historicky dříve umístěno stromořadí než sítě technické infrastruktury. Dříve se při dosadbách stromořadí sázelo strom za strom, dnes to již není v rámci celkových obnov stromořadí možné vzhledem k ochranným pásmům sítě technické infrastruktury.

Realizaci záměru v Ječné zablokovala skutečnost, že většina stávajících stromů ve stromořadí se nachází v ochranném pásmu vodovodu a správce sítě nepovolil obnovu stromořadí v ochranném pásmu vodovodu. Tyto stromy není proto za stávající situace možné v ulici obnovit.

Z výše uvedených důvodů je možné vysadit pouze 10 ks stromů, které nejsou v kolizi s vodovodem. Dle rozhodnutí o kácení bude nyní odstraněno 7 ks akátů.

Do budoucna budou v ulici přibývat prázdná místa ve stromořadí, kde nebude možné stromy obnovit.

Řešení pro návrat stromů do ulice Ječná

Jediným možným řešením pro návrat stromů do stromořadí v ulici Ječná je realizace kolektoru v rámci celkové rekonstrukce ulice Ječná. Do kolektoru jsou efektivně sdruženy sítě technické infrastruktury. Poté bude možné obnovit stromořadí a vznikne i dostatečný kvalitní prokořenitelný prostor pro stromy. Tím se zlepší udržitelnost stromořadí v centru města.