OCP MHMP byl osloven Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR), zadavatelem celkové rekonstrukce, aby zpracoval celkový krajinářský koncept a podrobnou projektovou dokumentaci obnovy stromořadí a zeleně v rámci lokalit Ostrčilovo náměstí, ulice Jaromírova a parkově upravené plochy u ulice Svatoplukova. Na základě dodatečného požadavku města byla zpracována také výsadba 4 stromů v ulici Křesomyslova (realizace v druhé polovině roku 2021).


V ostatních lokalitách zpracovává obnovu stromořadí a zeleně TSK a.s., které je i správcem stromořadí a parkových ploch v okolí komunikací.

Zároveň byl OCP MHMP požádán o zajištění realizace stavebního objektu sadových úprav včetně zajištění následné pětileté péče tzn. obnovy stromořadí v ulici Jaromírova, obnovy zeleně na Ostrčilově náměstí a parkově upravené plochy u ulice Svatoplukova. Podmínkou zpracování projektu bylo využití nových technologií zajišťujících dostatečný kvalitní prokořenitelný prostor pro stromy v městském prostředí viz Adaptace na klimatickou změnu, Manuál veřejných prostranství. Investorem obnovy stromořadí je hl. město Praha (OCP MHMP).
Předpokládané náklady za tento stavební objekt činily v roce 2019: cca 17milionů Kč.


Termín realizace v ulici Jaromírova a na Ostrčilově náměstí určuje TSK a.s. jako hlavní investor celkové rekonstrukce na základě koordinace TSK s dalšími investory (síťaři apod.). Dle poslední dostupné informace se má tento úsek (2. etapa) začít realizovat pravděpodobně nejdříve v druhé polovině roku 2022.

Projektovou dokumentaci pilotního projektu využívajícího nové technologie pro zlepšení prokořenitelného prostoru stromů zpracoval ateliér Šmídová landscape architects, konzultantem v rámci použití nových technologií byl specialista Bc. David hora.

Použití nových technologií zajišťujících udržitelnost stromů v ulicích sebou přináší i větší prvotní finanční náklady při založení nových stromořadí. Návrh zlepšení prokořenitelných prostorů vychází z dlouhodobých zkušeností ze zahraničí. Zpracování projektů obnov stromořadí je velice odborně náročné, jelikož se v rámci řešení dostatečného prokořenitelného prostoru musíme vypořádat např. s hustou sítí technické infrastruktury a jejich ochrannými pásmy.  

V rámci realizace dojde k odstranění  stávajících stromů ve špatném zdravotním stavu. Přistupujeme k postupné obnově stromořadí, nikoliv k celkové obnově stromořadí. Stromy určené k náhradě byly vytipovány na základě podrobného dendrologického průzkumu specialistou Bc. David Hora.

Použití dřezovců v rámci obnovy stromořadí v ulici Jaromírova

Ulice Jaromírova je poměrně významná ulice, v kontextu je dopravně zatížená, včetně tramvajové dopravy.

Navrhované stromy tak musí být schopny vyššího vyvětvení, aby umožňovaly bezkolizní fungování s dopravou, zároveň musí být hmotově adekvátní uličnímu prostoru.

Stávající jeřáby jsou pro tento účel a prostor malé, zároveň nesnášejí ideálně městské prostředí.

Navržené džezovce mají optimální velikostní parametry a co se týče městského prostředí (sucho, zasolení), patří mezi nejvhodnější druhy. Mají zároveň světlou korunu, což se považuje v daném prostoru také za důležitý aspekt.


Hlavní investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK a.s.)

Část: Obnova stromořadí a zeleně v ulici Jaromírova, Ostrčilova náměstí a parkově upravené plochy u ulice Svatoplukova
Investor: OCP MHMP, oddělení péče o zeleň

Stanovení termínů realizace jednotlivých etap stavby je v kompetenci Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s., hlavního investora akce a dalších správců sítí technické infrastruktury.