Významnou technologickou inovací v rámci vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí (nepříznivé městské podmínky pro existenci a růst stromů zahrnují zejména malé prostory pro výsadbu, špatné zásobení živinami a půdním vzduchem, zasolování, přehřívání, sucho, zhutňování povrchu, mechanické poškozování, psí moč, sdílený prostor se sítěmi technické infrastruktury) je finančně náročnější realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk.

Tento jednoduchý systém instalovaný pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup tak důležitého půdního vzduchu spolu s potřebnými živinami. Díky pevným modulovým konstrukcím je navíc možné bezprostřední okolí stromu využít např. pro parkování, aniž by docházelo ke zhutňování půdy. V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém v sobě integruje sítě technické infrastruktury – kabelová a potrubní vedení.

Výběr konkrétního druhu stromu ve stromořadí vychází z předpokladu dobré prosperity v městských podmínkách a vhodnosti charakteru do daného prostředí. Stromořadí v ulici Budečská je koncipováno jako jednodruhové z dřezovce beztrnného – Gleditsia triacanthos "Skyline". V rámci obnovy stromořadí bude na jaře 2017 vysazeno celkem 13 kusů vzrostlých stromů. Koncem roku 2016 na stavbě proběhnou přípravné práce. Součástí realizací pilotních projektů MHMP OCP je i charakteristický infopanel seznamující občany se záměrem realizací.

Prokořenitelné buňky vytváří velký prostor pro růst kořenů stromů v kombinaci s maximálně možnou velikostí stromové mísy bez krytu. Tento prostor je vyplněn vhodným lehce zhutněným substrátem. Modulární prefabrikovaný systém pod krytem komunikací umožňuje vznik velkých objemů lehce zhutněné půdy pro zdárný rozvoj kořenů (lepší přístup pro vodu a půdní vzduch). Strukturální prokořenitelné buňky zajišťují stabilitu pro pokládku krytů komunikací a chrání je před poškozováním kořeny. Systém prokořenitelných buněk taktéž poskytuje velmi efektivní zásobárnu srážkové vody. Systém má velkou kapacitu pro zadržování přebytečné srážkové vody (+/-25%). Systém je vhodný pro všechna dopravní zatížení. Modulární systém prokořenitelných buněk je flexibilní, protože rámy nemusí být vzájemně spojené. Stromy získávají potřebný prokořenitelný prostor. Navazující prostor v okolí stromů se stává využitelnějším. Obnova stromořadí v ulici Budečská naváže na rozsáhlou realizaci obnovy stromořadí v ulici Vinohradská v roce 2007-2008.

Prokořenitelné prostory, vhodné pěstební substráty, provzdušňovací a závlahové sondy, ochranné prvky v okolí stromu a další tzv. vylepšující opatření jsou spolu s následnou kvalitní udržovací péčí předpokladem dlouhodobé prosperity stromořadí.

Součástí realizací pilotních projektů MHMP OCP je i charakteristický infopanel seznamující občany se záměrem realizací (ukázka infopanelu v Italské ulicic).


Investor: Hlavní město Praha, Magistrát Hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
Projekt: Atelier a05, Praha
Generální dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Subdodavatel realizace stavebně-zahradnické části: Zahradní architektura Kurz s.r.o., Praha
Design info panelu: ateliér a05, Praha
Grafická úprava info panelu: studio KULTIVAR, ilustrace: Žofie Matějková
Celkové náklady na realizaci: 2.969.310,- bez DPH
Celkové náklady na pětiletou následnou péči: 276.285,- Kč bez DPH