Již v roce 1994 zadal tehdejší odbor životního prostředí MHMP vypracování studie na vyhodnocení stavu vybraných uličních stromořadí a návrh pěstebních opatření ke zlepšení jejich celkového stavu. Výsledky monitoringu byly alarmující – z celkového počtu 8.600 posuzovaných stromů (v 296 stromořadích) jich bylo 6.000 vyhodnoceno jako více či méně poškozených a provozně nebezpečných, trend obnov stromořadí vykazoval strmě klesající tendenci a nejpočetněji byli v ulicích  zastoupeni jedinci vysokého věku s velmi nízkou vitalitou a  perspektivou do budoucna. Závěry studie tedy byly jednoznačné - pokud by nedošlo k zásadnímu obratu, nastal by radikální úbytek stromů v pražských stromořadích a v některých lokalitách díky tlaku na jiné využití prostoru určeného pro stromy (např. uložení inženýrských sítí, umístění parkovacích stání atp.) by postupně došlo k jejich úplnému vymizení.

Z těchto důvodů byl proto v roce 1995 zahájen projekt „Stromy Praze – Praha stromům“ díky němuž se podařilo tento negativní trend zvrátit. V roce 1996 byly v návaznosti na předchozí zpracované koncepční materiály schváleny zastupitelstvem HMP „Zásady péče o zeleň v hl. m. Praze“. Tento materiál mimo jiné obsahoval i roztřídění zeleně do čtyř funkčních a významových kategorií (podle významu, který v systému zeleně zaujímají) a kromě ploch zeleně definoval i význam spojovacích  liniových prvků, což jsou v případě zastavěné oblasti právě uliční stromořadí, která jsou alespoň minimálním spojovacím prvkem mezi jednotlivými plochami zeleně.

V roce 1999 se podařilo vedení města podepsat s generálními řediteli všech významných vlastníků a správců inženýrských sítí memorandum o spolupráci při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí. Následně pak byly mezi městem a těmito správci uzavřeny tzv. „Dohody o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí, včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze“, kteréžto jsou zásadním a přelomovým  dokumentem pro následný program rozvoje a zachování existence uličních stromořadí.

Již od zahájení projektu „Stromy Praze – Praha stromům“ realizoval tehdejší odbor životního prostředí MHMP postupné obnovy vybraných uličních stromořadí a do konce roku tak bylo do 76 pražských ulic vysazeno zhruba 2.110 stromů. Potřebu intenzivnější péče o vybraná stromořadí bylo ovšem nutné řešit koncepčně, a proto byl v roce 2002 nově vzniklým odborem městské zeleně zadán projekt pasportizace uličních stromořadí vytipovaných pro zařazení do I. kategorie, vyhodnocení jejich stavu a zpracování metodiky péče. Na základě této pasportizace byl  posléze nadefinován jmenovitý seznam ulic a uličních úseků, ve kterých se nacházejí stromořadí I. kategorie. Tento seznam ulic je každoročně aktualizován na základě praktických poznatků, ale od svého vzniku zaznamenal jen drobné změny.

V roce 2003 pak byla na základě usnesení Rady HMP mezi tehdejším odborem městské zeleně MHMP (dnes odbor rozvoje veřejného prostoru) a TSK uzavřena smlouva o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Přílohou této smlouvy pak je každoročně aktualizovaný seznam ulic a uličních úseků zařazených do systému stromořadí celopražského významu .

V roce 2010  byla  usnesením Zastupitelstva HMP č. 39/77 schválena „Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze, která nahradila původní „Zásady péče o zeleň“ z roku 1996, které již neodpovídaly současným potřebám města. Tato Koncepce nově nadefinovala tři kategorie ploch zeleně – I. plochy celopražského významu, II. plochy místního významu, III. ostatní plochy.