Janáčkovo nábřeží

Na Janáčkově nábřeží, v úseku mezi Palackého mostem a mostem Legií  byla v roce 2014 zahájena další etapa postupné rekonstrukce tohoto stromořadí. Předchozí etapy dosadeb proběhly v roce 2003/2004 (ve stromořadí bylo dosázeno 26 ks stromů) na původní místa a v roce 2006 (bylo dosázeno 23 ks stromů). V roce 2014 bylo vysázeno 37 ks stromů na základě zpracované projektové dokumentace.

Dendrologický průzkum

Před vlastním zpracováním projektu dosadeb byl zpracován soudně znalecký posudek na vybrané stromy (s obvodem kmene nad 80 cm). Ten byl součástí podkladů ke zpracování projektu. Na základě provedeného dendrologického hodnocení, kdy krajinářský architekt vyhodnotil zdravotní stav stromů, jejich celkovou vitalitu, estetické hodnoty, provozní bezpečnost a celkovou funkčnost stromů ve stromořadí, bylo z celkového počtu 96 hodnocených stromů navrženo 45 stromů k odstranění. Hlavními důvody ke kácení byl vysoký podíl zdravotních defektů – výskyt dutin, dutin s hnilobami, nevratná poškození kmenů a korun, výskyt nevhodného větvení, u kterého hrozilo vylomení ( a tím destabilizace korun ),  praskliny kmenů, včetně trhlin kmenů a hrozících trhlin v korunách stromů, nezacelené rány, pahýly, výskyt prosychajících větví a mokvajících ran. Ke kácení bylo povoleno 44 ks stromů.

 

 

 

Návrh výsadeb a úprav stromových rabat a následná povýsadbová péče

Za pokácené stromy byly vysázené stromy nové vzrostlé stromy, prozatím celkem 37 kusů, ve zpevněné ploše 36 kusů a 1 kus v travnaté ploše.

V návaznosti na předchozí etapu obnovy stromořadí  (z roku 2006) byl zachován použitý druh stromů jerlín japonský (konkrétně kultivar Sophora japonica´Princenton Upright´, o obvodu kmene 18-20 cm v 1,3 m výšky kmene), který lépe zvládá stanovištní podmínky v této ulici (zadláždění, vysoký podíl sítí technické infrastruktury eliminující kořenový prostor, sucho atd.) než zde předtím rostoucí javory (Acer saccharinum, Acer platanoides). Výběr konkrétního kultivaru byl podmíněn i podmínkami správců sítí technické infrastruktury (kdy koruny stromů nesmí zamezovat průniku osvětlení do ulice).

Stromy byly vysazovány do stávajících, nebo nových výsadbových ploch (rabátek) ve zpevněné ploše chodníku. Výsadbové plochy jsou lemovány kamennou (žulovou) obrubou a horní část výsadbové plochy je překryta vrstvou kameniva. Současně proběhla i úprava s vylepšením podmínek horní vrstvy výsadbových ploch i u stávajících stromů ve zpevněné ploše. Použití kameniva umožňuje zasakování přirozených dešťových srážek a alespoň trochu znesnadňuje přístup psům ke stromům. S ohledem na rozdílnost kořenových náběhů u některých stromů nebylo možné použít měkčí formy povrchové úpravy, například často používaný mlat.

V ploše travnaté, kde byly pokáceny náletové javory, bude na jaře roku 2015 provedena dodatečná výsadba keřů (s ohledem na hustotu tras technických sítí zde vzrostlé stromy nezle vysadit). Stejně tak bude provedena úprava travnaté plochy v okolí stromu vysázeného v další travnaté ploše.

V okolí výsadbových ploch (rabátek) ve zpevněné ploše, kde nebylo možné s ohledem na počasí na konci roku 2014 dokončit zadláždění mozaikou, je provedena dočasná úprava s betonovým povrchem (z důvodu zajištění bezpečnosti chodníku). Na jaře roku 2015 bude provedena zadláždění mozaikou.

U stávajících stromů budou prováděny pěstební opatření zahrnující zdravotní, výchovní, stabilizační a bezpečnostní řez. U nových výsadeb bude následovat nejméně  pětiletá pravidelná povýsadbová péče zahrnující pravidelnou zálivku, výchovní řezy, kontrolu kotvení, kontrolu úvazků atd.

 

 

Kompetence, náklady na realizaci obnovy stromořadí a na pětiletou povýsadbovou péči

Následnou pětiletou péči po výsadbě bude provádět firma Gartensta s.r.o., která realizovala obnovu stromořadí, poté bude běžnou údržbu provádět správce stromořadí – Lesy hlavního města Prahy. Koncepčně bude stromořadí i nadále v péči Magistrátu hlavního města Prahy - odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.

Do rekonstrukce stromořadí bude investováno celkem 1 063 408,- Kč bez DPH. Na následnou povýsadbovou pětiletou péči se počítá s 318 078,- Kč bez DPH.
Rekonstrukce by měla být dokončena na jaře 2015.

Investor: Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Zástupce investora: ing. Alice Dědečková
PROJEKTANT: ing. Magdalena Myšková Kaščáková
Dodavatel: GARTENSTA s.r.o.
Zástupce dodavatele: Mgr. Magdalena Jelínková
Doba realizace: podzim 2014 – jaro 2015