Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Stromy Praze  – Praha stromům, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo v ulicích města vysadit více než 2 700 nových stromů. Stromořadí I. kategorie byla ustanovena a schválena radou v roce 2003 pro vytvoření systému uličních stromořadí celoměstského významu se zabezpečením trvale odborné péče. Obnova stromořadí I. kategorie je zajišťována odborem ochrany prostředí MHMP.

 

Realizace jaro 2009

ulice U Nemocnice a Lípová

 obnova stromořadí v ulici U nemocnice (foto OOP MHMP, 6/2009)

Obnova stromořadí v ulici U Nemocnice proběhla na základě nevyhovujícího zdravotního stavu 11 stromů. Stromy byly pokáceny, nahrazeny novými a bylo dosazeno 9 kusů stromů do prázdných stromových mís. Všechny  stromové mísy byly zároveň zvětšeny pro zlepšení stanovištních podmínek stromů. Celkem bylo v ulici U Nemocnice vysazeno 20 kusů javoru babyky (Acer campestre ‘Elsrijk‘).

V ulici Lípová byly vysazeny 2 kusy lípy (Tilia cordata ´Greenspire´).

 

 

Korunní ulice

obnova stromořadí v ulici Korunní (foto OOP MHMP, 7/2009)

Obnova stromořadí v ulici Korunní v úseku mezi Náměstím Míru a ulicí U Vodárny je poslední etapou obnovy, která navazuje na realizace v předešlých letech. K obnově bylo přistoupeno na základě nevyhovujícího zdravotního stavu a zhoršené provozní bezpečnosti jednotlivých stromů. Pokácené stromy byly nahrazeny novými, byly dosázeny prázdné stromové mísy, stromořadí bylo rozšířeno o 4 nová stromová místa a pro zkvalitnění stanovištních podmínek stromů byly stromové mísy zvětšeny. Celkem bylo v tomto úseku ulice Korunní pokáceno 11 stromů a vysazeno 36 stromů. V návaznosti na předchozí etapy byl pro obnovu stromořadí zvolen kultivar akátu bílého Robinia pseudoacacia ´Monophylla´.

 

 

Realizace podzim 2009

Českomoravská ulice

Realizace trvalkového záhonu v ul. Českomoravská (foto OOP MHMP, 11/2009) Cílem výsadby extenzivního společenstva trvalek do vybraných vegetačních pásů v ulici Českomoravská bylo navržení vhodné kombinace vytrvalých bylin do štěrkového substrátu s cílem vytvoření vzhledově pestrého porostu s minimálními nároky na údržbu. Jedná se o 3 plochy s celkovou výměrou 108 m2. Jedna z ploch byla navíc doplněna o výsadbu vzrostlého listnatého alejového stromu jako náhrada původního solitérního platanu. Celkem bylo v ulici Českomoravská vysazeno 862 kusů trvalek, 2160 kusů cibulovin a 1 strom - platan javorolistý (Platanus acerifolia).

 

ulice Estonská – I. etapa

 obnova stromořadí v ulici Estonská (foto OOP MHMP, po 11/2009)

Do první etapy spadá část ulice Estonská mezi bytovými domy od ulice Ruská směrem na jih. Většina keřů byla nahrazena novou výsadbou a to pásy tavolníku s podrostem z břečťanu a skalníku. Pokácené stromy byly nahrazeny novými. Tyto nové stromy byly dosazovány do zeleného pásu a do prázdných stromových mís mezi parkovacími stáními. Stromové mísy byly upraveny a propojeny se zeleným pásem a byly vymezeny nepravidelně zvýšeným obrubníkem a sloupky v rozích výsadbových prostor. Zelený pás je od chodníku oddělen odvodňovacím žlabem, který byl rekonstruován. V rámci této akce se bezpečnostních a zdravotních důvodů kácely 4 stromy a 139 m² keřů. Celkem bylo v ulici Estonská vysazeno 12 kusů svitelu latnatého (Koelreuteria paniculata), 2123 kusů břečťanu (Hedera helix), 241 kusů tavolníku (Spiraea cinerea ´Grefshaim´) a 501 kusů skalníku (Cotoneaster salicifolius ´Repens´).

Stav před obnovou:
stromořadí v ulici Estonská - stav před obnovou (foto OOP MHMP, před 8/2009)

 

Hořejší nábřeží

K obnově stromořadí na Hořejším nábřeží bylo přistoupeno na základě nevyhovujícího zdravotního stavu stávajících dřevin. Dosazoval se jerlín japonský, který zde původně rostl a v některých místech stále roste. Z důvodu úpravy sponu dřevin a blízkosti dopravního značení nebyl jeden z pokácených stromů nahrazen novým. Celkem bylo na Hořejším nábřeží pokáceno 10 stromů a vysazeno 9 kusů jerlínu japonského (Sophora japonica).

 

Kostelní ulice

 výsadba stromořadí v ulici Kostelní ve smíšené trvalkové výsadbě (foto OOP MHMP, po 12/2009)

Výsadba stromořadí ve smíšené trvalkové výsadbě proběhla na původně travnaté ploše nacházející se před Národním technickým muzeem. Trvalkový záhon o rozloze 782 m2 je navržen dle zásad extenzivních výsadeb, tedy s minimální nutnou údržbou a především celoroční proměnlivostí. Vzhledem k rozměru záhonu jsme zvolili vyšší, cca 1 m vysokou úroveň trvalkové výsadby, doplněnou alejovými stromy. Záhon je rozdělen do 5ti segmentů, aby plocha nepůsobila monotónně, zároveň směsi obsahují několik shodných druhů a jejich jednotícím elementem jsou okrasné trávy. Pro výběr rostlin bylo zásadní kriterium vhodnost pro stanovištní podmínky (suché, propustné, málo živné stanoviště) bez nutných výměn, resp. vylepšování zeminy. Stromořadí je tvořeno z jerlínu japonského, který dobře snáší městské prostředí a svým habitem je prostorově ideální pro řešené místo. Celkem bylo v Kostelní ulici vysazeno 9 kusů jerlínu japonského (Sophora japonica), 5464 kusů trvalek a 35 880 kusů cibulovin.

 

Stav před obnovou:
ulice Kostelní - stav před výsadbou (foto OOP MHMP, před 8/2009)

 

Střešovická ulice

K obnově stromořadí bylo přistoupeno na základě značně snížené fyziologické vitality stávajících dřevin. V rámci realizace bylo pokáceno 24 stromů, vysazeno 34 stromů a všechny stromové mísy byly z důvodu zkvalitnění stanovištních podmínek zvětšeny. Celkem bylo v ulici Střešovická pokáceno 24 kusů stromů a vysazeno 34 kusů stromů. Vysazovaným druhem byla hrušeň (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), která má pyramidální korunu a drobné plody.

 

Vyšehradská ulice

Nevyhovující zdravotní stav některých dřevin a možnost dosadby prázdných stromových mís byly hlavními důvody pro realizaci této obnovy. Dosazoval se hloh obecný, který zde původně rostl a v některých místech stále roste. Celkem byly v ulici Vyšehradská pokáceny 4 stromy a vysazeno 12 kusů hlohu obecného (Crataegus laevigata).

 

Tupolevova ulice

Výsadba stromořadí v Tupolevově ulici (foto OOP MHMP, 11/2009)

Výsadba stromořadí v Tupolevově ulici proběhla díky profesionální komunikaci mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 18. Ulice Tupolevova je jednou z nejdůležitějších komunikací v Letňanech a výsadba stromořadí kromě zkvalitnění životních podmínek podpoří také částečné odhlučnění Kbelské ulice. Stromy se sázely do zeleného pásu podél komunikace a celkem bylo vysazeno 40 kusů platanu javorolistého (Platanus acerifolia). Po realizaci výsadby si ÚMČ Praha 18 přebrala toto stromořadí do své správy.