Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí I. kategorie významu vysadit do konce roku 2008 více než 3 050 nových stromů.

I v roce 2008 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí I. kategorie. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí I. kategorie. Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.
Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených

Tab. Obnova stromořadí I. kategorie v letech 2006-2008

   Pokáceno ks  Vysazeno ks
 2006  32  197
 2007  85  182
 2008  56  226

Zdroj: OOP MHMP

 

Benátská – Praha 2

Na podzim roku 2008 proběhla v koordinaci s TSK celková obnova stromořadí v návaznosti na celkovou rekonstrukci komunikace. Ze stávajících 5 stromů byly
3 ks pokáceny a následně bylo nově vysazeno 40 ks úzkokorunných jasanů Fraxinus excelsior ´Atlas´ (výsadbová velikost 16-18 cm – tj. obvod kmene v 1 m nad zemí).

 

Bratří Dohalských – Praha 9

Na podzim roku 2008 byla realizována II. etapa obnovy tohoto stromořadí. Ze stávajících v uličním stromořadí špatně prosperujících a neperspektivních stromů byly 4 ks přesazeny do parkové plochy a 2 ks byly pokáceny. Nově pak bylo vysazeno 7 kusů lip Tilia cordata ´Greenspire´ (obvod kmene 18-20 cm).

 

Kostelní – Praha 7

Koncem roku 2008 proběhla v koordinaci s TSK závěrečná II. etapa obnovy stromořadí v návaznosti na celkovou rekonstrukci komunikace v úseku Františka Křížka - U letenského sadu. Bylo zde nově vysazeno 14 kusů úzkokorunných jasanů Fraxinus angustifolia ´Raywood´ (obvod kmene 18-20 cm).

 

Vinohradská – Praha 2 a 3

Na podzim roku 2007 byla zahájena celková rekonstrukce stromořadí na ulici Vinohradská v úseku Jana Želivského – Legerova. V průběhu zimy 2007-08 byly realizovány veškeré přípravné a stavební práce a na jaře 2008 pak proběhla výsadba nových stromů, včetně instalace pochozích mříží a vysoké kovové chráničky kmene.
V rámci celkové obnovy bylo v ulici vykáceno 51 ks a nově bylo vysazeno 165 ks stromů. Z toho bylo 6 ks javorů Acer platanoides ´Olmstedt´ (obvod kmene 18-20 cm), 1 ks svitelu Koelreuteria paniculata (obvod kmene 18-20 cm), 2 ks jerlínu Sophora japonica (obvod kmene 20-25 cm), 83 ks akátu Robinia psaudoacacia (obvod kmene 18-20 cm) a 73 ks lip Tilia europaea ´Pallida´ (obvod kmene 18-20 cm).

 

Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru ochrany prostředí MHMP, který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.
V roce 2008 bylo na obnovu pražských stromořadí I.kategorie vynaloženo cca 4,5 mil. Kč (s tím, že převážná část nákladů spojených s rekonstrukcí stromořadí na Vinohradské ulici byla uhrazena v rámci rozpočtu na r. 2007) a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 5 mil. Kč.