Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu vysadit více než 3 590 nových stromů.
I v roce 2013 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených.


Realizace 2013

Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2013
pokáceno 2
vysazeno 9

 

Italská, před menzou VŠE – Praha 3

Byla provedena celková rekonstrukce prostoru stávajícího stromořadí na východní straně ulice, včetně obnovy zelených podsadbových pásů a opatření ke zlepšení stanovištních podmínek nových výsadeb. Z důvodu nízké vitality byly pokáceny 2 stávající mladé stromky, zbývajících 6 kusů (vykazujících sice zhoršenou vitalitu, ale s vyšší perspektivou přežití) bylo přesazeno po dohodě s ÚMČ Prahy 2 do parku Riegerovy sady.

V návaznosti na předchozí etapu obnovy tohoto stromořadí (viz rok 2012) byl zachován jednotný charakter výsadeb, tzn. že zde bylo vysazeno 9 kusů břestovce západního Celtis occidentalis (výsadbová velikost 18–20 cm – tj. obvod kmene v jednom metru). Zároveň s tím byly obnoveny zelené pásy pod stromy a stávající trávníky byly nahrazeny podsadbou nízkých stálezelených keřů dřišťálu zimostrázového (Berberis buxifolia ´Nana´) v počtu cca 140 kusů.


Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru městské zeleně a odpúadového hospodářství MHMP, který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2013 bylo na obnovu pražských stromořadí I.kategorie vynaloženo cca 300 tis. Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,1 mil. Kč.