Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu  vysadit více než 3 580 nových stromů.
I v tomto roce pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených.


 Realizace 2012

Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2012
pokáceno 38
vysazeno 54


Italská – Praha 2

Byla provedena celková rekonstrukce prostoru stávajícího stromořadí, včetně obnovy zelených podsadbových pásů a opatření ke zlepšení stanovištních podmínek ponechávaných starých stromů.  Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti bylo v ulici pokáceno celkem 38 stromů.
Vzhledem k tomu, že stávající stromořadí bylo tvořeno lípami, které obecně nejsou za současných všeobecně zhoršených podmínek dostatečně odolným druhem pro takto silně zatíženou lokalitu, bylo přistoupeno ke změně vysazovaného sortimentu.
Stávající čistě lipové stromořadí bylo ponecháno pouze v úseku komunikace Anglická – Na Smetance, a to i s přihlédnutím k tomu, že v tomto úseku proběhlo minimální kácení stávajících výsadeb. Vysazeno v tomto úseku tak bylo 19 ks lípy evropské Tilia europaea ´Pallida´ (výsadbová velikost 18-20 cm – tj. obvod kmene v jednom metru). Zároveň s tím byly obnoveny zelené pásy pod stromy a stávající trávníky byly nahrazeny podsadbou nízkých stálezelených keřů dřišťálu zimostrázového (Berberis buxifolia ´Nana´ ) v počtu cca 900 kusů.
V úseku Na Smetance – Kunětická, kde bylo kácení masivnější byla zvolena varianta postupné výměny stávajících lip za vhodnější druh dřeviny. Zvolen byl břestovec západní (Celtis occidentalis), který byl v minulosti v oblasti Vinohrad běžně vysazován. V tomto úseku tak bylo do travnatého pásu vysazeno celkem 35 ks břestovce západního Celtis occidentalis (výsadbová velikost 18–20) a dále byly travnaté pásy oživeny výsadbou nenáročné modře kvetoucí cibuloviny Scilla siberica (ladoňka sibiřská).
Celkem tedy bylo do tohoto stromořadí vysazeno 54 nových stromů a 900 ks keřů.


Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2012 bylo na obnovu pražských stromořadí I.kategorie vynaloženo cca 1,6 mil. Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,7 mil. Kč.