Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu  vysadit více než 3 440 nových stromů.

I v tomto roce pokračuje postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu kategorie. Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených!

 Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2010
pokáceno 70
vysazeno 234


Realizace jaro 2010

 

náměstí Jiřího z Lobkovic  – Praha 3

Byla  provedena celková rekonstrukce obvodového stromořadí, včetně zvětšení rabat, instalace pochozích mříží s chráničkami kmene a parkovacích zábran  z důvodu zkvalitnění stanovištních podmínek stromů. Z důvodu značně zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti bylo 26 ks stávajících dřevin pokáceno. Následně bylo vysazeno celkem 54 vzrostlých alejových stromů – tj. 3 kusy lípy srdčité  (Tilia cordata ´Greenspire´), 7 ks lípy srdčité  (Tilia cordata ´Rancho´) a 44 ks akátu bílého (Robinia pseudoacacia).

 

Vršovická (v úseku Vršovické nádraží – Bělocerkevská) -  Praha 10

Proběhla I. etapa celkové rekonstrukce tohoto stromořadí. Z důvodu značně zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti bylo 43 ks stávajících dřevin pokáceno. Následně bylo vysazeno celkem 89 vzrostlých alejových stromů – tj. 5 ks okrasné růžově kvetoucí neplodící třešně (Prunus sargentii ´Rancho´) v prostoru parku před vršovickým nádražím, 55 ks jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba ´Fastigiata´) a 1 ks lípy stříbrné (Tilia tomentosa) v úseku vršovické nádraží - Moskevská, 12 ks ambroně západní (Liquidambar styraciflua) v úseku Minská – Moskevská a  16 ks trnovníku akátu v kultivaru se sytě růžovými květy (Robinia x slavinii  ´Casque Rouge) v úseku Moskevská - Bělocerkevská. Výsadby byly doplněny ochranným mobiliářem proti najíždění vozidel.


Realizace podzim 2010

 

Ostrčilovo náměstí – Praha 2

Po obvodu náměstí byla vytvořena zcela nová stromová rabata, podél tramvajové trati pak vznikly prodloužené vegetační pásy s výsadbou stromů a podsadbou extenzivního společenstva trvalek a cibulovin do štěrkového substrátu s cílem vytvoření vzhledově pestrého porostu s minimálními nároky na údržbu. Celkem bylo v ulici Českomoravská vysazeno cca 1480 kusů trvalek a cibulovin a 6 vzrostlých alejových stromů – javor mléč (Acer platanoides ´Emerald Queen´).

 

Svobodova – Praha 2 

V ulici bylo vytvořeno celkem 41 zcela nových stromových rabat, která doplnila stávající neucelené výsadby. V rámci rekonstrukce stromořadí byl pokácen 1 strom a následně byla provedena výsadba 42 ks vzrostlých alejových stromů - jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba ´Fastigiata´).   

 

Chorvatská – Ruská - Moskevská  –  Praha 10

V těchto ulicích byla provedena dosadba prázdných stromových míst v rabatech i v zelených pásech vzrostlými alejovými stromy. V ulici Chorvatská bylo vysazeno 6 ks lípy srdčité (Tilia cordata ´Greenspire´) a 8 ks jerlínu japonského (Sophora japonica). Dvě rabata byla z důvodu zkvalitnění stanovištních podmínek opatřena pochozí mříží a kovovou chráničkou kmene. V ulici Ruská bylo vysazeno 19 ks lípy srdčité (Tilia cordata ´Greenspire´). V ulici Moskevská bylo vysazeno 9 ks lípy srdčité (Tilia cordata ´Greenspire´) a 1 ks akátu bílého (Robinia pseudoacacia).


Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru ochrany prostředí MHMP, který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2010 bylo na obnovu pražských stromořadí I.kategorie vynaloženo cca 8,5 mil. Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 5 mil. Kč.