Ač by se mohlo zdát, že vysadit 24 kusů stromů v ulici není takovým problémem, opak je pravdou. Vysadit strom ve městě, není vůbec jednoduchý úkol. Pod povrchem probíhá mnoho sítí technické infrastruktury a na povrchu, v rámci uličního prostranství, je třeba dodržet mnoho pravidel a omezení vycházejících z provozních vztahů a návazností, dopravního řešení, majetkoprávních vztahů apod.

Obnova v části ulice Bělocerkevská – Kubánské náměstí byla původně TSK a.s. naplánovaná jako celková rekonstrukce uličního úseku Bělocerkevská – Kubánské náměstí. K celkové rekonstrukci uličního prostranství na konec nedošlo, tudíž byly před třemi lety byly zahájeny projekční práce na projektu revitalizace stromořadí v tomto úseku ulice Vršovická. Bohužel vedení plynovodu po celé jižní straně ulice zcela znemožnilo novou výsadbu stromů v jižní části ulice. V rámci revitalizace stromořadí mohly být zrealizovány dosadby pouze na severní straně ulice.

Ze strany Městské části Praha 10 byl vznesen požadavek na ponechání co největší části stávajícího stromořadí tvořeného sakurami. Z výše uvedených důvodů byly odstraněny pouze stávající stromy ve velmi špatném stavu.

Následně bylo vysazeno 24 ks nových stromů do prázdných rabat a taktéž do nově zbudovaných rabátek v místech, kde to provozní vztahy a sítě technické infrastruktury umožňovaly. Vzhledem k tomu, že byly zachovány některé staré stromy, musel být zachován i spon nově vysazovaných stromů ve stromořadí (vzdálenost jednotlivých stromů v rámci stromořadí).

Pro zlepšení mikroklimatu v prostoru ulice je navržený sortiment zvolen tak, aby se v ulici objevily vzrůstné, městskému prostředí velmi odolné a zároveň atraktivní stromy. Byla vysazena ambroň západní (Liquidambar styraciflua). Okrasné třešně (Prunus avium ´Plena´) byly zvoleny jako připomínka původní sakurové aleje. Oproti sakurám jsou vzrůstnější, v současném oteplujícím se klimatu poskytují více stínu, atraktivně kvetou. Jedná se o bezplodý kultivar třešně. Sakury již nebyly do ulice navráceny z následujících důvodů. Jedná o strom s menší korunou neposkytující takový stín, jedná se o spíše krátkověkou dřevinu, u sakur nastávají problémy s možností dostatečného vyvětvení koruny tak, aby spodní větve nebyly poškozovány dopravou.

Podzimní zbarvení ambroní svým efektem absenci kvetení zcela jistě nahradí. Okrasné třešně budou atraktivní jak na jaře květem, tak podzimním zbarvením listů. Stromy s velkou korunou především zajistí požadovaný mikroklimatický efekt v období probíhající klimatické změny a lépe zajistí omezení přehřívání svého bezprostředního okolí, a to nejenom svým stínem, ale i probíhající transpirací.

V rámci výsadby jsou dodržena pravidla vyplývající z Městského standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu.

Stanoviště (prokořenitelný prostor stromů) jednotlivých vysazovaných stromů jsou vylepšena tak, aby se strom po výsadbě co nejlépe ujal a do budoucna co nejúspěšněji rostl a plnil všechny funkce, které od něho v městském prostoru očekáváme. Prokořenitelné prostory pro jednotlivé stromy jsou rozšířeny do stran (podélně s chodníkem). Je zde použit strukturální substrát, který i při zhutnění, obvyklém v městském prostoru, poskytuje dostatek půdního vzduchu a vody pro zdárný růst kořenů vysázených stromů. Rabátka jednotlivých dřevin jsou upravena tak, aby do nich mohla přitékat srážková voda z okolních ploch. V rámci substrátů jsou použity přídavné látky zlepšující podmínky stanoviště, např. biouhel, který má významnou schopnost zadržování vody, což je v současnosti při oteplujícím se klimatu a horší distribuci srážek v průběhu roku (suché a horké léto) velkou výhodou - viz schéma níže (schéma v pdf formátu).

Výsadba listn.stromů v ul.Vršovická v úseku Bělocerkevská–Kubánské nám., schema 400pxl

Výsadba vzrůstných stromů v ulici Vršovická by do budoucna měla významným způsobem zlepšit komfort života v městských podmínkách i za stávající probíhající klimatické změny, která v současné době významným způsobem prostředí města spíše negativně ovlivňuje, vysušuje a především otepluje.

Co se týče celkové historie obnovy stromořadí v ulici Vršovická, před více než deseti lety byla provedena dosadba velkého množství stromů v úseku U Vršovického nádraží až po ulici Kodaňská. Byly zde vysázeny jinany dvoulaločné (Ginkgo biloba), ambroně západní (Liquidambar styraciflua) a v jednom úseku akáty v kultivaru (Robinia ´Casque Roughe´). Vysazené stromy ve velké většině velmi pěkně rostou a již po několika málo letech po výsadbě plní všechny funkce, které strom v městském prostoru plnit může, tedy ekologické, estetické a především mikroklimatické.


Investor a zadavatel projektové dokumentace a realizace obnovy stromořadí: Hl. m. Praha, odbor ochrany prostředí OCP MHMP
Projekt: Ing. Martina Součková, spolupráce Bc. David Hora