Na jaře tohoto roku zrealizoval odbor ochrany prostředí MHMP první etapu tohoto projektu, při které se zalesnilo 2,2 ha nového lesa (14 000 sazenic) a celá východní část plošiny Dívčích hradů byla zatravněna vybranou luční směsí – plocha nových trávníků je 620 000 m2. Kromě snížení prašnosti, zlepšení protierozní funkce a dalších ekologických přínosů se také zcela eliminovalo používání zemědělských hnojiv a herbicidů na samém okraji přírodní rezervace Prokopské údolí. V rámci zalesnění bylo také postaveno více než 2 km dlouhé oplocení, které bude v budoucnu chránit nový les před poškozením zvěří. Nové výsadby navazují na lesnické výsadby, které byly zrealizovány už v roce 2010. Druhové složení nového lesa se blíží přirozenému složení původních lesů v této oblasti. Hlavní dřevinu tvoří dub zimní, který má zastoupení téměř 40 %. Z ostatních listnatých dřevin byly vysazena lípa srdčitá, habr obecný, třešeň ptačí a javor klen. Druhovou pestrost doplňuje douglaska tisolistá, borovice lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá.

Projekt úspěšně pokračoval i v průběhu letošního podzimu, kdy byla rozsáhlá zatravněná plocha osázena rozptýlenou zelení. Nyní zde nalezneme více než 550 nových alejových stromů, které jsou vysázeny jednotlivě i ve skupinách. Dalších 25 000 stromků (lesních sazenic) roste v menších kompaktních skupinách. Stromky ochrání oplocení proti zvěři v délce 3 300 metrů. Rozmístění stromů i stromových skupin je voleno tak, aby byl zachován unikátní výhled na Prahu.

Odbor ochrany prostředí MHMP plánuje i výstavbu cest, které zpřístupní území pro návštěvníky lesa. V návrhu jsou naplánovány dvě hlavní cesty orientované sever–jih a při severním okraji území i východ–západ.

Tento projekt je největší přeměnou zemědělské půdy, která byla realizovaná odborem ochrany prostředí MHMP na území hl. m. Prahy. Jeho výsledkem je rozsáhlé území tvořené drobnými lesíky, rozptýlenou zelení a především rozlehlými plochami luk. Tyto nové plochy zeleně navíc odlehčí silně zatíženému a přitom přírodně vysoce hodnotnému území nedaleké přírodní rezervace.