[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Na Pramenech - fotogalerie

Popis a zajímavosti:

Tvoří ji zděná stavbička o půdorysu 84 x 130 cm, proti ulici vysoká 50 cm, proti potoku 120 cm, uzavřená dvířky. V rohu je do ní vsazena pumpa.
Poslední oprava proběhla roku 2001, kdy byly původní dřevěná dvířka nahrazeny dnešními kovovými.

Pražské studánky - Na pramenech - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Čakovice
Katastrální území:
Miškovice
Upřesnění polohy: Studánka leží v centru Miškovic, v prudkém ohybu ul. Tuháňské na pravém břehu malého místního potůčku nedaleko školky.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Bude doplněno.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 10),
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24)
(aktualizováno 2005)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací.

Obsahy iontů železa a síranů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U síranů je to až o 40%, ale tyto vysoké koncentrace obou těchto iontů přesto odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny také extrémně zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což jasně prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace síranů a iontů železa stagnuje, ale počty fekálních a psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku silně fekálně znečištěné vody do tohoto pramenu!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody