[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Zlodějka - fotogalerie

Popis:

Betonová skružová studna (průměr 110 cm) zakrytá nesnímatelným betonovým poklopem, vystupující 35 cm nad terén. 3,5 m pod studní ústí pod obráceným betonovým korýtkem vychází kovová trubka, z níž padá voda do malé tůňky a poté odtéká stružkou k potoku. Nad studánkou stála volně postavená dřevěná „A“ stříška vysoká 1 m, která však před časem zanikla.

Zajímavosti:
Betonová stavba za studánkou je bývalý vodárenský zdroj pro Dědinu.
Úpravy zde provedla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny. V roce 2010 se připravuje celková rekonstrukce studánky.

orientační mapka Prahy - Zlodějka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Ruzyně
Upřesnění polohy: Studánka leží na horním toku potoka, tekoucího od křižovatky ulic Drnovská a Evropská ke koupališti v Divoké Šárce (na jeho pravé straně), 25 m východně od vodárenského objektu.Na budově vodárny směrovka ke studánce.

 

 

 

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje.
Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značka z Dolní Liboce do Nebušic.
V Divoké Šárce řada dalších studánek - Šestákova, Horní Šestákova, Šárecká Habrovka, Šárka, Franciho, Čertovka (zaniklá).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod!
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,4 do 10 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií kolísají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.