[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Železitá štola - fotogalerie

Popis:

Štola je široká 35 cm, výška různá (částečně vyzděná, částečně tesaná ve skále). Hlouběji se dělí, boční větev uzavřena cihlovou zazdívkou. V zadní části štoly limonitové krápníky.
Štola uzavřena uzamčenou kovovou mříží. Necelý metr před portálem v levé straně betonového stupně (při pohledu zvenčí) ústí trubky, ze kterých dříve vytékala silně železitá voda.

Zajímavosti:
Studánka byla upravena v 70. letech a znovu 1987 (tehdy zde instalována socha - zanedlouho poté ukradena).
Veger uvádí výrazné snížení vydatnosti studánky (z 0,4 na 0,02 l/sec) v souvislosti s výstavbou Strahovského tunelu.

orientační mapka Prahy - katastrální území Smíchov

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Smíchov
Upřesnění polohy: Štola leží v prudkém svahu pod Vyhlídkovou cestou, vedoucí od Horního jezírka v Kinského zahradě do ulice Na Hřebenkách (asi 200 m jihozápadně od jezírka).

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást památkové zóny Smíchov a evropsky významné lokality Praha – Petřín (Natura 2000).
V sousedství (západně bezprostředně pod Vyhlídkovou cestou) další štola shodného charakteru - Štola XV (před postavením nového portálu měla též trubkový přepad vody). Níže pod svahem vodojem se znakem benediktinského opatství, datovaný 1900 (MCM) - přímá souvislost se štolami výše není jistá, ale lze důvodně předpokládat i jejich spojitost s klášterem beuronských benediktinek na Smíchově (sv. Gabriel).
V oblasti  Petřína i další štoly (Strahovská štola ...) a několik studánek (Na Hřebenkách, Petřínka, Ve Strahovské zahradě).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 151)
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 40-41) ? - lokalizuje štolu výše do svahu
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 28)
Zavřel Jan: Vody podzemní a povrchové – In: Zavřel Jan a kol. - Pražský vrch Petřín – Paseka, Praha a Litomyšl 2001 (str. 18-19)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací.

Obsahy iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca 3x,  ale u iontů železa jde o místní, přírodně zvýšené pozadí, dané geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: v současnosti jedna z mála pražských studánek s vodou, která kromě zvýšených obsahu železnatých iontů vyhovovala všem sledovaným ukazatelům