[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Závistská - fotogalerie

Popis:

Stavba z bílých cihel na čtvercovém půdorysu 160 x 160 cm, se sedlovou střechou z téhož materiálu. Přední stěna ve hřebeni 190 cm vysoká (z toho 50 pod úrovní terénu), zadní část studánky zapuštěná do svahu. Pravé nároží v dolní části narušeno. V přední stěně uzamčená kovová dvířka. Přepad 25 cm dlouhou kovovou trubkou v čelní stěně pod úrovní okolního terénu. Prostor před studánkou částečně upraven betonovými panely a schůdky pro lepší přístup.
Na dvířkách dříve nápis „CHRAŇTE PROSÍM PRAMEN - ZDROJ PITNÉ VODY - MÚ ZBRASLAV“ (třebaže neleží na zbraslavském katastru).
Název též U rekreační kolonie, Pod silnicí.

Pražské studánky - Závistská - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Komořany
Upřesnění polohy: Studánka leží na severním okraji osady Závist, v levém strmém svahu rokle pod silnicí z Komořan. Jediný přístup po pěšině od východu (cca 60 m), která ústí na silnici zhruba proti vchodu do zahrádkářské osady u zastávky MHD Závist (směr Modřany).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Nedaleko studánky se nalézá přírodní rezervace Šance, přírodní památka U Závisti, evropsky významná lokalita Břežanské údolí a přírodní park Modřanská rokle-Chulupice.
Cca 100 m výše v údolí studánka Pod Šancemi.
Nedaleko prochází žlutě značená turistická stezka z Točné na Závist a začíná naučná stezke Keltská.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: 
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 2)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 16)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 31)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy iontů železa klesly pod limitní hodnotu (0,2 mg/l).
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: v současnosti jedna z mála pražských studánek s vodou, která vyhovovala všem sledovaným ukazatelům

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody