[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Záveská - fotogaleriePopis:

60 cm dlouhá a 35 cm vysoká rozpadající se zalomená zídka z červených cihel v úrovni plotu. Pramen v pravém rohu této zídky. Před zídkou 10 cm hluboká tůňka, voda se vsakuje.

Zajímavosti:
Jméno Záveská vytvořil podle majitele zahrady Ureš.
Popisy ve starší literatuře poněkud neodpovídají skutečnosti - je možné, že se vztahují druhému vývěru, který býval dle pamětníků zhruba na rohu zahrady.
Název též U Sládků

orientační mapka Prahy - studánka Záveská

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Nebušice
Katastrální území:
Nebušice
Upřesnění polohy:
Na levém břehu Nebušického potoka pod retenční nádrží, 6 m od rohu první zahrady, pod jejímž plotem vytéká.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.)::

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje.
Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značka z Nebušic na Jenerálku.
Poblíž studánka Markéta.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 7)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.