[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Zahradní - fotogalerie

Popis:

Přírodní tůňka široká cca 230 cm, plynule přecházející v odtokový kanálek. Hloubka až 13 cm.

Zajímavosti:
Vodu využívali a studánku pravidelně čistili ještě v roce 2001 majitelé sousední zahrádky, občas prý i obyvatelé ze vsi – nyní již neudržovaná.

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Lipence

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Lipence
Katastrální území:
Lipence
Upřesnění polohy: Pramen leží v bývalé zahradě Lipanského dvora, východně od křižovatky ulice Černošické s polní asfaltkou ke dvoru Peluňek (asi 10 m pod silnicí v místě, kde je proražen průchod v ohradní zdi zahrady).

 


Zajímavosti v okolí:

V Lipencích řada dalších studánek – U Žlábku, Sklípek, U srubu, Nad Lipany.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 31, 68))

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 25 %.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod!
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,2 do 2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky.