[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Za mototechnou - fotogalerie

Popis:

Betonová kruhová jímka o průměru cca 3 m s betonovým stropem (na něm drobné krápníčky). V boku kovová dvířka 98 x 98 cm. Hloubka vody cca 110 cm. Pod dvířky vytéká voda ven spárou (přepad studna nemá).
Snad možné ztotožnit s lokalitou ”KOH-I-NOOR studna”, z které byla vedena voda do stejnojmenného závodu (Veger).

orientační mapka Prahy - katastrální území Stodůlky

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 13
Katastrální území:
Stodůlky
Upřesnění polohy: Studna se nalézá při pěšině od konce ul. Za Mototechnou k západu (po okraji CHÚ Háje podél plotů), asi 100 m od konce ulice.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka se nachází při hranici přírodní památky U Hájů.
Studánka je součást významného pramenného horizontu při hraně pískovcové plošiny, na kterém ještě několik dalších pramenišť. V okolí studánky Háje, V louce a V zahradě.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 32 – „Koh-i-noor studna“)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy iontů železa klesly pod limitní hodnotu (0,2 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,5 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky.