[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Vojtěška - fotogalerie

Popis:

Studánka se nachází v areálu Břevnovského kláštera, v západní části tzv. klausurní zahrady (severozápadně od chrámu sv. Markéty).

Zajímavosti::
Studánka je pramenem potoka Brusnice.
Zde se podle pověsti sešli roku 993 na základě Božího vnuknutí kníže Boleslav II. s biskupem Vojtěchem, důsledkem čehož bylo založení Břevnovského kláštera.
Ke studánce se váže též pověst o Bílé paní.
Jádro stavby údajně ranně gotické. Dnešní pavilón nad pramenem barokní, výrazně upravený a rozšířený v 1. polovině 18. stol. Kolem pol. 19. stol byla nad pramenem osazena plastická skupina Setkání Boleslava II. se sv. Vojtěchem z doby kol. roku 1750 (ztracena).
Studánka je nemovitou kulturní památkou.

orientační mapka Prahy - Vojtěška

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Břevnov
Poloha: V areálu Břevnovského kláštera, v západní části tzv. klausurní zahrady (severozápadně od chrámu sv. Markéty).
Přístup: pavilon uzamčen - vlastní pramen není volně přístupný

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí národní kulturní památky Břevnovský klášter. Nedaleko leží Obora Hvězda (přírodní památka, národní kulturní památka) s vodovodní štolou Světlička. V Oboře Hvězda jsou instalovány panely naučné stezky, jejichž obsah si lze prohlédnout na http://www.prazskestezky.cz/

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Bucharovič Stanislav, Wieser Stanislav: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Libri, Praha 2001 (str. 271)
„mon“ - Studánka z pověstí bude opět čistá - Rudé právo 20. 10. 1992
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 29-30, 149)
Kváčková Radka, Kovařík Petr: Pátrání po pražských pramenech - Svobodné slovo 30. 12. 1984
Pacáková-Hošťálková Božena a kol.: Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2000 (str. 70)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 37)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 15%.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což dokládá průsak fekální a povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: obsahy dusičnanů a také počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.