[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Veleslavínka - fotogalerie

Popis:

165 cm dlouhá kovová trubka vychází přímo ze svahu. Voda padá z výšky necelého metru do tůňky v poměrně velké erozní kotlině (průměr přes 2,5 m). Pod přepadem další, dnes již nefunkční 60 cm dlouhá trubka, třetí trubka prochází stěnou kotliny.

Zajímavosti:
Na fotografiích z 80. let vychází trubka z kamenné zídky.

Pražské studánky - Veleslavínka, Pod novým lesíkem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Veleslavín
Upřesnění polohy: V lese nad východním cípem Libockého rybníka, nad cestou do zahrádkářské kolonie.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží nedaleko areálu Obory hvězda (přírodní památka, národní kulturní památka, vodovodní štola Světlička).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 152)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23, 37, 70)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a poměrně nízkou mineralizací.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca o 10%.
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.
Nízké hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,2 do 2 l/.s Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost pravděpodobně klesá.

Trendy: obsahy dusičnanů stoupají pravděpodobně v důsledku zemědělského znečištění.