[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské  studánky - Ve skále

Popis:

Pod menší skalní stěnou (břidlice - výška cca 130 cm) se nachází přírodní tůňka 55 x 70 cm, 8 cm hluboká. Upravená odtoková stružka.

Zajímavosti:
Dříve byla studánka zastřešena jednoduchou pultovou dřevěnou stříškou – dnes po těchto úpravách již není ani stopy (a vypadá mnohem hezčeji!).
V práci ing. Ureše došlo omylem na doprovodném plánku k záměně této studánky s pramenem „V Dýmači“ - nekritickým opisováním se tato chyba dodnes udržuje i v některých oficiálních mapách (např. turistická mapa KČT Okolí Prahy).

orientační mapka Prahy - Ve skále

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Cholupice
Upřesnění polohy: Pramen leží v pravém svahu menšího levostranného údolí Modřanské rokle asi 150 m pod hrází retenční nádrže.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Modřanská rokle, leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V Modřanské rokli řada dalších studánek: Palisádová, U studní, Pod školou, V liščích děrách, Dolní a Horní Štěpánka, V Modřanské rokli, Pod Babou.
Nedaleko prochází naučná stezka Modřanská rokle.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 5)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14-15)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to o 15 - 130%. Koncentrace iontů železa odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních a psychrofilních bakterií, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů klesá, ale počty koliformních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku povrchové vody (splachy) do studánky.