[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Studánka Václavka, fotogalerie

Popis:

Kamenná stavba podkovovitého půdorysu se stupňovitým horním lemem a šikmou betonovou plochou ve střední části, široká 217 cm. Čelní stěna cca 1 m vysoká (v levé části silně poškozená), nejvyšší zadní část o 145 cm vyšší. Na horní betonové ploše stopy odstraněných ozdobách (??). V čelní stěně stopy po dvou trubkách, dnes nefunkčních. Voda vytéká z nepravidelného otvoru při pravé straně paty čelní zdi do kameny vyzděného odtokového kanálku, který tvoří bezprostředně před studánkou tůňku. Přístup po několika kamenných schůdcích.

Zajímavosti: 
Jméno studánky připomíná pobyty krále Václava IV na nedalekém Novém hrádku (16. 8. 1419 zde zemřel) – je však novodobě vytvořené, vlastní studánka nemá historicky s Václavem IV. nic společného.
Studánka často používána kolemjdoucími, dle Ureše sem pravidelně docházeli pro vodu i lidé ze širokého okolí (Chodov, Spořilov).
Poslední doložená oprava proběhla v roce 1977 (E. Ureš + místní lesní M. Macháček). Ještě v roce 2000 vytékala voda z levé (níže položené) trubky, která dnes vytržena. Celkově studánka v posledních letech dost chátrá a zasloužila by si opravu.
U studánky probíhá každoročně vyvrcholení tradičního „Otvírání studánek“ v Kunratickém lese.

Pražské studánky - Václavka - orientační poloha v Praze

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Kunratice
Katastrální území:
Kunratice
Upřesnění polohy: Studánka leží ve střední části Kunratického lesa, na pravém břehu potoka, tekoucího od Horních Kunratic - cca 800 m severovýchodně od restaurace U krále Václava IV.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Údolí Kunratického potoka.
Po druhém břehu potoka prochází zeleně značená turistická stezka Kunratickým lesem.
V areálu Kunratického lesa se nalézají další studánky: Habrovka, Krychle, Žofinka, Urešova studánka.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Kolářová B.: Studánkář - Večerní Praha 23. 8. 1982
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 13)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 13)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 30)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato–hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy  chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca o 30%. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Nárazově byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což dokládá ojedinělý průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů stoupají, takže je nutno konstatovat, že narůstá přítok povrchově znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody