[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V oboře - fotogalerie

Popis:

Jeden z nejpozoruhodnějších pražských pramenů. Silný vývěr vody ze skalní pukliny, široké 13 cm. Puklina se záhy rozšiřuje v prostornou jeskyni cca 1,2 m širokou, 4 m vysokou a stejně tak hlubokou. Pramen tvoří na dně jeskyně tůň a poté odtéká při stěně jeskyně do potoka. Přístup po padlém kmenu.

Zajímavosti:
Teorie, že silný pramen mohl sloužit jako zdroj vody pro obyvatele hradiště na ostrohu nad ním je sice lákavá, chybí však jakékoliv důkazy.
Název též Trhlina, Pod hradištěm.

Pražské studánky - V oboře, Malá trhlina - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Pramen leží ve střední části Vinořské obory, na severním úpatí Velkého Hradiště, 15 m vlevo od hlavní komunikace parkem (ve směru od Vinoře - bezprostředně za přechodem přes potok).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Pramen je součástí přírodní rezervace Vinořský park a širšího přírodně-krajinářsky upraveného Vinořsko-Satalického komplexu. Bezprostředně kolem pramene prochází žlutě značená turistická trasa z Vinoře do Satalic a připravovaná naučná stezka. 20 m severněji se nalézá další pramen, zvaný Malá Trhlina. Na ostrohu nad pramenem významná archeologická lokalita - areál slovanského hradiště a zaniklé středověké vsi Hradiště.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Podvolecký František:  Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 30-31) ?
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 9)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 10%.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody