[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V moklině - fotogalerie

Popis:

Objekt ze šedých tvárnic, zastřešený sedlovou střechou krytou bonským šindelem, ve štítové stěně kovová dvířka. Celý objekt oplocen, uzamčen.

Zajímavosti:
Vodojem zde vznikl na místě studánky v době nedostatku vody v Dubči těsně po 1. světové válce. Voda z něj byla vedena samospádem do dubečských statků. Byla to cihlová stavba z větší části zapuštěná do země, velká 3,5 x 3,5 m a hluboká kolem 3 m, s přepadem v čelní stěně a původně pravděpodobně s pumpou (koncem 20. stol. již pouze kovový základ čerpadla, přepad nefunkční). Současná, zcela změněná podoba z roku 2005. Název též V mokřině (zřejmě chybný přepis), Nad Netluckou.

Pražské studánky - V Moklině - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Dubeč
Katastrální území:
Dubeč
Upřesnění polohy: Pramen leží na jižním okraji Dubče při cestě do Podleska, na kraji lesa asi 50 m jižně od styku ulic V Rohožníku a Na Ostrově.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Říčanka, nedaleko přírodní památky Lom v Dubči. Bezprostředně kolem ní prochází modrá turistická značka z Dubče do Uhřiněvsi a naučná stezka Dubeč-Uhřiněves.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 11)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 25, 43)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato – sírano –uhličitanového typu s neutrálním pH a poměrně vysokou mineralizací.

Obsahy síranů a dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to o cca 45%,  u síranů o 35 %.
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.
Nízké hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,5 l/s. Podobně jako u dalších studánek na území hlavního města Prahy zde v posledních letech výrazně klesá vydatnost tohoto pramene, což je způsobeno nejen sníženými ovzdušnými srážkami, ale čím dál tím větší plochou se zpevněným povrchem a odvádění srážkových vod do kanalizace.

Trendy: obsahy dusičnanů a síranů stoupají pravděpodobně v důsledku zemědělského znečištění.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody