[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V Modřanské rokli Popis:

Více jak metr dlouhý zakrytý kanál, sestavený z velkých kamenů, vycházející ze svahu (výška 20 cm). Po vyústění pokračuje ještě 80 cm žlabem stejného charakteru, širokým 40 cm, který volně přechází v odtokovou stružku. Na dně bahno.

Zajímavosti:
Název též Pod Moravcovým lesíkem, Moravcův dren (dle bývalého majitele lesa), V Dolech.

Pražské studánky - V Modřanské rokli, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Modřany

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Modřanská rokle, leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V Modřanské rokli řada dalších studánek: Palisádová, U studní, Pod školou, V liščích děrách, Ve skále, Dolní Štěpánka a Horní Štěpánka, Pod Babou.
Nedaleko (na druhém břehu potoka) prochází naučná stezka Modřanská rokle

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 36-37)
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 5)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 1,6 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.

 

Poznámky autorů:

  • Veger uvádí pod označením „Modřanská rokle“ jinou lokalitu - pravděpodobně možno ztotožnit s pramenem zde uvedeným jako Pod Babou.