[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V Cholupické bažantnici

POPIS:

Studánka z větší části zaniklá - dnes zde mokřina. na jejíž jihovýchodní straně zbytek kamenné zídky vysoké 20 cm. Dle tohoto fragmentu bývala studánka okrouhlá o průměru cca 70 - 80 cm. Dnešní mokřina široká více jak 1,5 m. Hloubka vody 7 cm, dále však minimálně 20 cm jemného bahna. Velice poškozeno činností divokých prasat.

Pražské studánky - V Cholupické bažantnici - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Cholupice
Upřesnění polohy: Bývalá studánka se nachází v jižní části bažantnice, cca 150 m východně od hájovny. Ve studánce jeden z pramenů strouhy, protékající bažantnicí.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Prameniště je součástí Přírodní památky Cholupická bažantnice, Přírodního parku Modřanská rokle-Cholupice.
Pod studánkou býval kdysi velký rybník (zachována mohutná hráz).
(aktualizováno 2005)
Bude doplněno.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 31)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy iontů manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 8x. U tohoto prvku jde ale místní, přírodně zvýšené pozadí, dané geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,4 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody