[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V Červeném lomu - fotogalerie

Popis:

Pramen, přitékající ze svahu pod cestou, je zadržován v kruhové jímce o průměru 70 cm a hloubce 16 cm (spodní část dřevěného sudu) a poté odtéká podzemním kanálem do potoka. Přístup od lávky po 5 kamenných schůdcích, u studánky 3 betonové desky. Celý prostor (120 x 180 cm) ohražen na sucho kladenou kamennou zídkou vysokou 90 cm. Zastřešeno plechovou sedlovou střechou na dřevěné konstrukci.
Název téžPod lomem, Opatřilka, Permoník.

Zajímavosti:
Též Pod lomem Opatřilka
Snad možné ztotožnit s lokalitou Permoník (Veger)
Dlele informace majitele zahrádky proti studánce vybudovali studánku skaláci z Červeného lomu, do současné podoby upravil on a již se o ní asi 50 let stará – využívá ji na pití i na zahradě

Aktualizace -  červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Hlubočepy

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Hlubočepy
Upřesnění polohy: Studánka leží na levém břehu Dalejského potoka, pod cestou v severovýchodní části Červeného lomu, 50 m jihozápadně od domku čp. 104 (Hlubočepy) při jedné z lávek do zahrádkové kolonie za potokem.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí, poblíž přírodní památky Opatřilka – Červený lom
Téměř kolem studánky prochází naučná stezka Údolím Dalejského potoka spolu s modře značenou turistickou stezkou z Hlubočep do Holyně, o něco dále i zeleně značená turistická stezka z Jinonic do Řeporyj.
V okolí se nachází i další studánky: Dobrá voda, Na Troníčku a Stydlá voda.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 27)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 32)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.