[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U Žlábku - fotogalerie

Popis:

Voda padá z 19 cm dlouhé kovová silnostěnné na konci se rozšiřující trubky, vystupující ze zídky ve výši 64 cm, kovovou mříží do odtokového kanálu a jím do přilehlého rybníku.

Zajímavosti:
Žlábek je jméno přilehlého rybníčku
Ooznačeno tabulkou ”Zdravotně závadná voda”
Ve spáře zdiva označeno letopočtem 4. X. 1990 (?)
Dlle Vegera používáno místními obyvateli

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Lipence

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Lipence
Katastrální území:
Lipence
Upřesnění polohy: Studánka leží severozápadně od historického jádra Lipenců, nad rybníčkem Žlábek při ulici U Žlábku.

 


Zajímavosti v okolí:

V Lipencích řada dalších studánek – Sklípek, Zahradní, U srubu, Nad Lipany.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 31)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě kyselým pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 40%, u chloridů je překročení přibližně o 70%. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Je ale potěšitelné, že v podzemní vodě z této studánky nebyly dlouhodobě zjištěny zvýšené počty mikroorganismů, což prokazuje buď hlubinný původ této podzemní vody, nebo desinfekční účinky nějaké přítomné látky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,1 do 0,4 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnují, takže lze konstatovat, že k přítoku zemědělsky znečištěné vody do studánky již nedochází. Ale u chloridů je opačný vývoj, takže pravděpodobně dochází ke splachům z vozovek do studánky.