[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U klenotů - fotogalerie

POPIS:

Mohutná kruhová uzavřená stavba o průměru 2,5 m, vystupující 95 cm nad zemí. V horní ploše plechový poklop. Západně od studny čtvercová jímka 125 x 125 cm, hluboká 7 cm, vyzděná z kamenů, z velké části zanesená spadaným listím. Do ní ústí zrezlá kovová trubka. Hladina vody v jímce v úrovni trubky koresponduje s hladinou vody sousedního potoka - není zřejmé, zda z trubky nějaké voda vytéká, či zda naopak trubkou vniká potoční voda do studny.

ZAJÍMAVOSTI: 
Původně zde bývala otevřená studánka, později (ve 2. pol. 40. let ?) byla opatřena skružemi. Současná studna vybudována někdy kolem roku 1975 – 1980. Za suchých let sloužila jako zdroj vody pro obyvatele okolních ulic.
Pojmenování studny vytvořil E. Ureš podle poblíž (tehdy) poblíž se nacházejících skladů n.p. Klenoty.

Pražské studánky - U klenotů - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Kunratice
Katastrální území:
Kunratice
Upřesnění polohy: Studna leží na východním okraji Kunratic, v lese při východním konci ul. Úhlavská, na pravém břehu potůčku, přitékající od Krellovy studánky.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

V blízkém okolí další studánky – Krellova, Sadová, Pod Krellovou studánkou. Níže po proudu Kunratického potoka (v areálu Kunratického lesa) pak Urešova, Žofinka, Václavka.

 

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Kolářová B.: Studánkář - Večerní Praha 23. 8. 1982
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 16)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 30)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody