[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U hřiště - fotogalerie

Popis:

Skružová studna o průměru 1,2 m, vystupující 40 cm nad terénem. Hloubka dnes cca 1 m (zasypaná sutí). Prameniště, které leželo nad studnou, zasypáno navážkou hlíny. Lokalita fakticky zničena.

Zajímavosti:
Dříve zde pumpa. Ještě v roce 2001 ve studni voda, studna zakrytá, prameniště živé. Zničeno (poškozeno ?) pravděpodobně v roce 2005 rozsáhlými terénními úpravami okolí.

Pražské studánky - U hřiště - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Dubeč
Katastrální území:
Dubeč
Upřesnění polohy: Studna leží při východním okraji fotbalového hřiště, asi 100 m v prodloužení ulice Za pavilonem

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Nedaleko Přírodní park Říčanka.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 11)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 25, 43) ?? - ztotožnění s tímto pramenem sporné, neb ho popisuje jako vyústění drenáže do Říčanky, což neodpovídá skutečnosti

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –sírano – uhličitanového typu s slabě alkalickým pH a relativně nízkou mineralizací.

Obsahy dusičnanů, dusitanů, chloridů  a iontů manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 30%. U dusitanů je to cca 4x, což značí silnou kontaminaci touto redukovanou formou dusíku. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení. U manganu jde o několikanásobné překročení limitu, ale přesto tyto koncentrace mohou odpovídat místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Silně zvýšené hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod! Také byly v podzemní vodě naměřeny extrémně zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů, dusitanů a chloridů stoupají, stejně tak jako počty fekálních a psychrofilních bakterií, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody