[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U Hostivařské přehrady

Popis

Podkovovitá zídka z žulových kvádrů, zapuštěná do svahu, ve střední části 115 cm vysoká, do stran se postupně snižující. Asi v polovině výšky zídky ústí plastová trubka o průměru 8,5 cm, zasazená do větší kameninové. Dno vymezeného prostoru v přední části vybetonované (přepad), v zadní části silně zanesená 15 cm hluboká jímka, v níž hladina vody nedosahuje přepadu. Velice slabý vodní zdroj.
Pod cestou odtoková trubka, za cestou skružová studna (toho času bez vody – souvislost se studánkou nejasná).

Pražské studánky - U Hostovařské přehrady - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 15
Katastrální území:
Hostivař
Upřesnění polohy: Studánka leží na úpatí zalesněného svahu při asfaltové cestě po pravém břehu Hostivařské přehrady, cca 750 m od její hráze (zhruba proti pláži s tobogánem).

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást Hostivařského lesoparku (přírodní park Záběhlice-Hostivař). Kolem studánky prochází červeně značená turistická cesta z Hostivaře do Průhonic a naučná stezka Povodím Botiče.
(aktualizováno 2005)

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 12)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 25)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel v podzemní vodě z této studánky jsou nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje možnou přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty fekálních, koliformních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody