[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Trojský Haltýř

Popis:

Částečně pobořená omítaná kamenná stavba z cihel. Klenutý vstup je 88 cm široký a 165 cm vysoký, se zbytky pantových závěsů. Za ním se nalézá částečně pod úrovní terénu rozlehlá klenutá kobka široká cca 3 m, dlouhá 4,2 m. Hloubka vody v kobce je 175 cm (hladina cca 65 cm pod úrovní okolního terénu). Ve vodě kromě ústí plastové čerpací trubky i množství odpadu. Před vchodem silně zanesená jímka 94 x 105 cm s 20 cm vody (hladina shodná s kobkou). Do jímky lze sestoupit po železných stupech. Nadzemní část stavby je zakryta kládovou konstrukcí se sedlovou „střechou“ o rozměrech 3 x 3,4 m, výšce v hřebeni 1,9 m - bez vstupu.
Snad jde o objekt někdejšího zámeckého vodovodu (dle písemných dokladů odtud byla od roku 1670 vedena voda dřevěným potrubím do trojského zámku). 

Zajímavosti
Studánka je pramenem krátkého, avšak výrazného potoku, zvaného též Haltýř.
Od středověku byla zdrojem vody pro celé osídlení Tróji. Do 80. let 20.stol., kdy bylo v rámci rekonstrukce Trojského zámku přívodní potrubí v celém areálu zámecké zahrady údajně zrušeno, využívala tento vodní zdroj Pražská zoologická zahrada.
(aktualizováno 2005)

Pražské studánky - Trojský Haltýř - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Troja
Katastrální území:
Troja
Upřesnění polohy: Zajímavá studánka se nachází ve střední části údolí, klesajícího od ul. K Pazderkám k ul. Pod Havránkou, zhruba severně od vily Havránka. Na horním okraji pramenné louky nedaleko oplocení Pražské botanické zahrady.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Draháň-Trója, je součástí přírodní památky Havránka. Kolem prochází Naučná stezka Přírodním areálem Pražské botanické zahrady. Cca 20 m níže v údolí se nachází další dva prameny – Pod haltýřem a Havránka.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Just Tomáš a kol: Trojská kotlina - příroda a památky - 01/30 ZO ČSOP Troja, Praha 1996 (str. 25, 32)
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 152)
· Němec Jan a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha - AOPK ČR, Praha 1997 (str. 72)
· Podvolecký František:  Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 40-41)
· Tesař O., Součková M.:  Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o., Praha 1995
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 9)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 38, 66)
· „ht“ - Brontosaurus u Haltýře - Večerní Praha 25. 8. 1988

 

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 3 l/s a tato vydatnost se dlouhodobě udržuje, což je mezi pražskými studánkami ojedinělý jev.

Trendy: jedná se o dlouhodobě velmi čistou podzemní vodu, pouze nárazově zde byly zvýšené počty přírodních mikroorganismů.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody