[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ] 

 

 

Pražské studánky - Světlička - fotogalerie

Popis:

Okrouhlá věž vysoká asi 4 m z červených neomítaných cihel se čtyřmi okrouhlými zamřížovanými okénky a uzamčenými dveřmi na straně odvrácené od potoka. Ve věži vstupní šachta do vodovodní štoly (štola se několikrát větví - celková délka chodeb údajně 293 m).
O 4 m níže pod věží (celá pod hladinou tůňky) kovová trubka o průměru 15 cm opatřená modrým kovovým poklopem. Trubka slouží jako přepad vody ze štoly. Zhruba v polovině výšky mezi tůní a patou věže ústí další (betonová) trubka o průměru 50 cm - pomocný přepad pro případ velké vody.

Zajímavosti:
Vodovodní štola vybudována 1930 jako doplněk tzv. Hradního vodovodu.
Jméno údajně odvozeno od svíček, zapalovaných u zdi obory na památku padlých na Bílé hoře. Pokud má tato legenda reálný základ, je vzhledem k poměrně mladému původu „studánky“ jasné, že původně se muselo jméno vztahovat buď k širšímu okolí, nebo k nějakému jinému objektu.
Objekt je nemovitou kulturní památkou.
Název též Světluška, Pod letohrádkem.

orientační mapka Prahy - Světlička

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Liboc
Upřesnění polohy: Objekt se nachází jižně pod letohrádkem Hvězda na pravém břehu potůčku.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Štola je součástí přírodní památky a nemovité kulturní památky Obora Hvězda. Areálem prochází naučná stezka Oborou Hvězda na internetových stránkách www.prazskestezky.cz (jedna zastávka věnována studánce a "vodě v oboře")
V bezprostředním okolí několik neupravených přirozených pramenišť.
Severně studánka Veleslavínka, východně areál národní kulturní památky Břevnovský klášter se studánkou Vojtěškou, jihozápadně areál národní kulturní památky Bílá hora (bojiště, výhled).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Filip Bedřich: Podzemní vody a prameny v okolí Kladna - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 8, sv. 168 – VÚV, Praha 1957 (str. 40)
kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – III díl – Libri, Praha 2003 (str. 359, 361)
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
Pacáková-Hošťálková Božena a kol.: Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2000 (str. 183)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23, 37, 92-93, 73, 80, 83, 100)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů železa jsou nárazově vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Slabě zvýšené obsahy tohoto prvku jsou ovlivněny přírodně zvýšeným pozadím, způsobeným geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny extrémně zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,3 do 3 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!