[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Stydlá voda - fotogalerie

Popis:

Zděná kamenná stavba schodovitého tvaru, široká 80 cm,, z větší části zapuštěná do svahu. Celková výška 115 cm. Zhruba uprostřed této výšky „schod“ široký 40 cm, v něm miskovitá prohlubeň, do níž vytéká z nitra stavby štěrbinovitým otvorem voda a přes její přední okraj stéká na zem. Voda silně mineralizovaná, pod studánkou se sráží travertin.
Asi 15 m pod studánkou na levém břehu odtokové stružky betonová krychle –  jakýsi vodojem. Odtud odebíral vodu domek hlídače u železniční trati (dnes v soukromém vlastnictví).

Zajímavosti:
Jméno studánky bylo vytvořeno uměle Zdeňkem Eberlem přenesením z jiných lokalit s výskytem travertinu v Českém krasu. Dnes je již vžité a běžně používané.
Dříve měla studánka podobu otevřené obezděné jímky překryté velkým plochým kamenem - voda původně vytékala dřevěným korýtkem, po úpravě v polovině 90. let, kterou provedli zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, pak klínovým otvorem ve stěně jímky. Tato původní studánka byla vandalsky poničena. Do dnešní podoby studánku přestavěl v roce 2003 Svaz ochrany přírody a krajiny ČR (na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy).  Vlastní pramen vody se však nachází asi o 15 výše v rokli. To dosud nebylo známo. V tomto objektu byla voda jímána, zásobovala (prostřednictvím malého vodojemu) domek železničního hlídače a trubkou přiváděla vodu do studánky. Při kontrole v roce 2009 bylo zjištěno, že toto potrubí je již nefunkční. Pro rok 2010 připravuje odbor ochrany prostředí celkovou rekonstrukci objektu studánky i jímacího objektu pramene.
Studánka je svým způsobem podobná nedaleké studánce Na Troníčku, kde se jímací objekt vody nachází jinde, než je vlastní objekt studánky.

orientační mapka Prahy - katastrální území Jinonice

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Jinonice
Upřesnění polohy: Studánka leží v menší rokli v levém svahu Prokopského údolí nad železniční tratí, při žlutě značené cestě z údolí na Hradiště cca 40 m severozápadně od železničního domku.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodní rezervaci Prokopské údolí a v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Nad studánkou se nachází významná archeologická lokalita – Butovické hradiště.
Přímo kolem studánka prochází žlutě značená turistická stezka z Jinonic do Hlubočep spolu s naučnou stezkou Prokopské údolí – Butovickým hradištěm (její 6. zastávka, umístěná na ostrohu nad studánkou, se o studánce zmiňuje), údolím pod studánkou pak modře značená turistická stezka z Hlubočep do Holyně spolu s naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka.
V Prokopském údolí se nachází i další studánky: Na Troníčku a Krajcperk, v Dalejském údolí pak nejblíže studánka V Červeném lomu.

 

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Eberl Zdeněk, Petrovský Vladimír: Historický místopis Prokopského údolí - vlastním nákladem, Praha 1979 (str. 235-236)
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 28)
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 20)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 32)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a síranů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 100%, u síranů je překročení menší - o několik %.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což indikuje přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů a síranů klesají, ale počty fekálních a psychrofilních bakterií stále kolísají, takže je nutno konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.