[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Střížkovská (ilustrační foto, 2012) 

Popis:

Nezvyklá studánka v podobě kovové obdélné nádrže 75 x 49 cm, hluboké 46 cm. Na severovýchodní straně přítoková kovová trubka o průměru 8 cm, na straně protější odtoková trubka o průměru 6 cm. Dlouhodobě zcela bez vody, napadané suché list.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Střížkovská - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Libeň
Upřesnění polohy: Studánka se nachází při plechové ohradě zahrady, patřící pravděpodobně k domku čp. 2138 (Střížkovská 21)  severozápadně od rybníčku na jihozápadním okraji ”starého” Střížkova.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží nedaleko historické zástavby Střížkova.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 40)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních a psychrofilních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,2 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty koliformních a psychrofilních bakterií mírně klesají, takže lze konstatovat, že dochází k postupnému snižování přítoku znečištěné vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody