[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Staňkovka - fotogalerie

Popis:

Gumová hadice dlouhá 120 cm vychází z hromady kamenů při patě rozpadající se kamenné zídky, uzavírající rokli. Kamennou zídkou zpevněn i pravý bok rokle pod pěšinou (neznačená odbočka z červeně značené cesty). Pod vývěrem zbytek nefunkční kovové nádrže (či spíše pouze její poklop) v druhotné poloze a kusy betonu, původně zřejmě zpevňující koruny zídek. Bezprostředně pod přepadem provizorní „lávka“ z několika narovnaných klacků.
Název též Na Pískách (pomístní jméno odvozeno od rozsáhlých pískoven na náhorní plošině nad studánkou).

Zajímavosti:
Dle tabulek v terénu pásmo hygienické ochrany vod I. stupně - v mapových podkladech nepotvrzeno
Na kameni nad vyústěním žlabu byl vytesán letopočet 1929 - zřejmě rok zřízení či posledních větších úprav studánky (postavení kamenných zídek ?)
Výtokový objekt se často mění - v roce 2000 zde plastový žlab, 2005 gumová hadice
Asi 10 m nad studánkou vodojem - původně zdroj vody pro Černošice

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Radotín

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 16 (Radotín)
Katastrální území:
Radotín
Upřesnění polohy: Studánka leží v horní části rokle, která protíná v jihovýchodním směru chráněné území Staňkovka, pod červeně značenou cestou z Radotína do Solopysk.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodní rezervace Staňkovka, CHKO Český Kras, přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, osy nadregionálního biokoridoru, regionálního biocentra Velký háj.
Po okraji lesa nad studánkou prochází červeně značená turistická stezka z Radotína do Solopysk.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 19)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel v podzemní vodě z této studánky jsou nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,5 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.