[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Slavičák - fotogalerie

Popis:

Vývěr má podobu uměle vyrytého, dále však nijak neupravovaného lichoběžníku dlouhého 170 cm, u vlastního pramene širokého 40 cm a postupně se rozšiřujícího až na 80 cm. Nad odtokem je položené prkno. Vody minimálně. Pramen hustě zarostlý mokřadní buření a mladými stromky (javory).

Zajímavosti:
Ještě v roce 2001 silný přírodní vývěr – úprava vypadá jako nedokončený pokus o vybudování studánky (která však pramen výrazně poškodila).
V současnosti je pramen bez vody podobně jako Skalní potok, který protékal Slavičím údolím. Stavba silničního obchvatu Prahy a vybudování tunelu mezi Lochkovem a Radotínem způsobila zřejmě nevratné změny ve vodním režimu v této části pražské krajiny.

Aktualizace březen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Lochkov

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Lochkov
Katastrální území:
Lochkov
Upřesnění polohy: Pramen leží v úzké louce ve střední části Slavičího údolí mezi cestou a potokem, asi 10 m od jeho pravého břehu, 20 m jihovýchodně od dřevěného seníku na kraji lesa.

Zajímavosti v okolí:

Součást přírodní rezervace Slavičí údolí a přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 18)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)


Bohužel, popis kvality vody tohoto pamene již není aktuální, studánka je a zřejmě již zůstane bez vody ....

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů a síranů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l, resp. 250 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních a psychrofilních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je cca 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.