[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Sklípek - fotogalerie

Popis:

Klenutá omítaná kobka 220 x 170 cm, vysoká 140 cm. Vstupní otvor v celé výšce 60 cm široký, opatřený kovovou mříží, která však zarezlá, nejde zavírat. Hloubka vody v zadní části až 0,5 m - hladina vody přechází volně přes práh a následně vtéká přes mříž do kanalizace. Studánka výrazně pod úrovní okolního terénu, přístup po schodech, prostor před studánkou ohrazen kovovým zeleným zábradlím.

Zajímavosti:
Terénní úpravy okolí, které studánku „utopily“, realizovány někdy v letech 2002 – 2005.

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Lipence

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Lipence
Katastrální území:
Lipence
Upřesnění polohy: Studánka leží v centru Lipan při ul. Josefa Houdka (proti bývalému hostinci), pod vjezdem do zahrady domu čp. 45.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

V Lipencích řada dalších studánek – U Žlábku, Zahradní, U srubu, Nad Lipany.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 31)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a top cca o 80%.
V podzemní vodě z této studánky jsou nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je cca 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.