[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Šárecká habrovka

Popis:

Silný pramen z úpatí svahu zakrytý sedlovou stříškou z prken o délce hřebene 84 cm a dolním rozpětí 120 cm, hřeben 120 cm nad hladinou vody. Přední i zadní štít též zakryty prkny. Vlastní studánka veliká 74 x 48 cm, hluboká 35 cm. Čelní stranu studánky zajišťuje prkno se zářezem tvaru „V“, širokým 20 cm a hlubokým 8 cm, přes který přepadává voda. Pod přepadem 12cm hluboká tůň s pískem na dně, boky vyztuženy prkny a kameny.

Zajímavosti:
Přívlastek „Šárecká“ je používán pro odlišení od dalších lokalit stejného jména v Praze.
Dříve součást pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ (kód PP0906).
Současná úprava provedena v roce 2004 a 2008 základním článkem Hnutí Brontosaurus „Kandík“ (na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP).

orientační mapka Prahy - Šárecká habrovka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Liboc
Upřesnění polohy: Na úpatí nejzápadnější části zalesněného svahu Havírny (pod areálem zdraví) na pravém břehu  potoka smšrem od sídliště Dědiny. Přístup přes potok a mokřiny po dřevěných lávkách.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje, nedaleko přírodní rezervace a regionální bicentrum Divoká Šárka.
V Divoké Šárce řada dalších studánek - Šestákova, Horní Šestákova, Zlodějka, Šárka, Franciho, Čertovka (zaniklá).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,1 do 2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty koliformních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že dochází k  přítoku znečištěné
vody do studánky.