[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Roztočilka, po rekonstrukci xxxx

POPIS:

Kruhová studánka o průměru  70 cm ve svahu vyložená kamenem a zaklenuta jednoduchou kamennou klenbou. Hloubka asi 40 cm.

Zajímavosti:

Úpravy zde po řadu let prováděla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny. Jednoduchá stylová dřevěná zastřešení však vždy v krátké době zničili vandalové. Současná podoba studánky je z podzimu 2009. Pramen je jednoduše zaklenut klenbou z přírodního kamene. Použitý kámen pochází ze soutěsky Džbán v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Původně byl součástí mohutného balvanu v horní části soutěsky, který hrozil zřícením. Na jaře 2009 byl proto řízeně horolezci uvolněn, po zřícení do soutěsky se rozlomil a část tohoto kamene dala vzniknou současné podobě této studánky.
Zaklenutí studánky z kamene znižuje možnost jejího unečisťování organickým materiálem. Studánka má odtok zajištěný trubkou pod úrovní terénu. V poslední době je patrné výrazné snížení vydatnosti pramene. Tento jev lze pozorovat u většiny studánek. Souvisí jednak s celkově nižšími srážkami v posledních letech a také s výstavbou a narůstáním zpevněných ploch v Praze a jejím blízkém okolí. V současnosti se upravuje okolí studánky. Práce provedl na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP Pavel Jeřábek z Mníšku pod Brdy.

orientační mapka Prahy - studánka Roztočilka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Vokovice
Upřesnění polohy: V Tiché Šárce ve svahu 10 m nad cestou údolím pod mohutnou trojkmennou vrbou, cca 200 m západně od skalního ostrohu Jenerálka.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje, nedaleko přírodní památka Jenerálka.
Kolem studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou.
Poblíž pramen Jenerálka.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 152)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, ale v tomto případě jde o přírodně zvýšené pozadí, ovlivněné geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.