[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Prdlavá (2012), odkaz do fotogalerie 

Popis:

Studna z betonových skruží o průměru 1 m, zakrytá poškozenou betonovou deskou. Z vybetonované plochy okolo studny vychází kovová trubka o průměru 4 cm. Voda vytéká (nejen trubkou, ale i bokem mimo trubku) do poměrně veliké tůně (šířka cca 150 cm, hloubka pod přepadem 15 cm), jejíž pravá strana je zpevněna kamennou zídkou a v níž leží betonová deska.
Studna je využívána místními zahrádkáři. V 1. polovině 80 let byla zakryta kovovým poklopem s pumpou.
Název též Drahanská (podle jména údolí).

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Prdlavá - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Dolní Chabry
Katastrální území:
Dolní Chabry.
Upřesnění polohy: V Drahanském údolí severovýchodně od Drahanského mlýna, na pravostranném  přítoku potůčku, který protéká při východní straně jeho zahrady (asi 15 m vpravo od cesty údolím ve směru z Chaber).

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží na okraji Přírodního parku Draháň – Trója. V těsné blízkosti se nalézá výrazný neupravený vývěr („Drahanský boční“), jehož odtok se s odtokem studánky kousek pod studní stékají

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:  
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 11-13, 44-45)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 8, 9)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 39)


Kvalita podzemní vody ve studánce

(stav 2012)

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato - uhlčitano - síranového s neutrálním pH a vysokou mineralizací.

Obsah chloridů je dlouhodobě vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, přibližně o 50 - 70%. Nárazově je překračován limit i pro obsah dusičnanů. Tomu odpovídá vysoká konduktivita a celková mineralizace. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení komunikací, dusičnany jsou typickým kontaminantem urbanizované krajiny a měst. Ostatní analyzované chemické složky vody této vyhlášce vyhovují.
Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!

Ze sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky, aromatické a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu (TCE), terachlorethenu (PCE) a trichlormethanu pocházející z odmašťovacích přípravků, barev a laků apod. Jednorázově byl zjištěn zvýšený obsah olova. V roce 2007 byly již zmíněné kontaminanty pod mezí detekce, od té doby nebyly ve vzorku podzemní vody přítomny. Těžké a toxické kovy nebyly v roce 2012 analyzovány.

Vydatnost tohoto pramene se dlouhodobě pohybuje v prvních desetinách l/s a nepřekračuje 0,5 l/s. V roce 2012 byla změřená vydatnost 0,18 l/s. Kromě vlastního výtoku z jímacího objektu však část vody obtéká a cca 2 m od jímky je další pramen. Celková vydatnost prameniště tak bude spíše vyšší.

Trendy: koncentrace chloridů dlouhodobě spíše klesá, v případě dusičnanů koncentrace kolísají. U ostatních analyzovaných složek je stav setrvalý.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody