[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Prdlavá - fotogalerie

Popis:

Studna z betonových skruží o průměru 1m je zakryta betonovou deskou. Z vybetonované plochy okolo studny vychází kovová trubka o průměru 4 cm. Voda vytéká do poměrně veliké tůně (šířka cca 150 cm, hloubka pod přepadem 15 cm), jejíž pravá strana je zpevněna kamennou zídkou.
Studna je využívána místními zahrádkáři. V 1. polovině 80 let byla zakryta kovovým poklopem s pumpou.
Název též Drahanská (podle jména údolí).

Pražské studánky - Prdlavá - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Dolní Chabry
Katastrální území:
Dolní Chabry
Upřesnění polohy: Studánka leží v Drahanském údolí severovýchodně od Drahanského mlýna, na počátku potůčku, který protéká při východní straně jeho zahrady (asi 15 m od cesty údolím – ve směru z Chaber vpravo).

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží na okraji přírodního parku Draháň – Trója. V její těsné blízkosti další se nalézají další výrazné vývěry („Drahanský boční“), jejichž odtoky se kousek pod studní stékají.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:  
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 11-13, 44-45)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 8, 9)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 39)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 35%, u chloridů je překročení přibližně o 100%. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.
Je ale potěšitelné, že v podzemní vodě z této studánky nebyly dlouhodobě zjištěny zvýšené počty mikroorganismů, což prokazuje buď hlubinný původ této podzemní vody, nebo desinfekční účinky nějaké přítomné látky.
Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu, terachlorethenu a trichlormethanu, které pocházející z odmašťovacích přípravků. Také zde byl jednorázově zjištěn zvýšený obsah olova.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,2 do 2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů a dusičnanů stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku zemědělsky znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody