[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Vidoulí - fotogalerie

Popis:

Cihlová stavba ve svahu. Vchod (95 x 47 cm) je uzavřen dřevěným oplechovaným poklopem, petlice přišroubována. Necelý metr dlouhá vstupní chodba ústí ve své spodní části do poměrně rozsáhlého (cca 2 x 4 m) podzemního prostoru, takřka celého zaplněného vodou (hloubka přes 3 m). V kobce kovová trubka, sloužící k čerpání vody. Před vodojemem menší cihlová jímka (asi 30 cm hluboká), částečně zakrytá panely, silně znečištěná  a zabahněná.

Zajímavosti:
Vodojem sloužil jako zdroj vody spádového vodovodu pro Jinonice a Butovice (rozvod vody do veřejných stojanů). Roku 1998 prohlášen „Historický vodovod Vidoule“ nemovitou kulturní památkou.

orientační mapka Prahy - katastrální území Jinonice

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Jinonice
Upřesnění polohy: Studna se nachází v zalesněném východním úbočí Vidoule nad silnicí „Na Pomezí“, zhruba proti mohutnému dubu.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodní památce Vidoule a v přírodním parku Košíře-Motol.
Součást významného pramenného horizontu na úbočí Vidoule – v okolí další neupravená prameniště, nejrozsáhlejší pod severními srázy Vidoule nad areálem Cibulky. V nedalekém parku Cibulka studánky Nad Cibulkou, Na Cibulce a Jupiter.
Severně od studánky prochází žlutě značená turistická stezka z Motola do Košíř.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 38-39)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní
kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou o trochu vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, cca o 5%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor